Bir Kadın Tecavüz Eder mi Demeyin

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir Kadın Tecavüz Eder mi Demeyin
15 y?l önce bir firmada teknik ofis müdürüydüm. Do?rama ve cephe sistemleri ile ilgiliydi i?imiz. Devaml? mü?terimiz firma sahibi bir mühendis arkada??m vard?. E?i evin do?ramalar?n?n de?i?tirilmesini istemi?. O da benim isim ve adresimi vermi?. Kafana göre be?endi?in ?ekilde yapt?r diyerek adresimi tarif etmi?. Sekreterimiz telefon ederek bir bayan misafirim oldu?unu söyledi. Davet ettim. Konu?tuk. ?lk önce evden ölçü almam?z gerekti?ini ona göre modellerine karar verip fiyatland?rmam?z gerekti?ini aç?klad?m. Ak?amlar? müsait oldu?unu ak?am bekledi?ini söyledi. Zaten sosyete bir aileydi. Do?al olarak gündüzleri partiler toplant?lar derken yo?undu. Ak?am oldu. Saat 20:00 gibi telefonla önden aray?p gittim. Ölçüleri ald?m. Israr etmesine ra?men oturmad?m ç?kt?m. Ertesi günü tekrar ofise geldi. Fiyat teklifini verdim. E?i ile de görü?üp karar verece?ini söyledi. Yar?m saat kadar oturup ç?kt?. Ertesi gün tekrar geldi. Görü?tü?ünü ve kabul etti?ini yap?lmas? gerekti?ini söyledi. Ben de tekrar hassas imalat ölçüsü almam?z gerekti?ini söyleyip müsait olaca?? saati sordum. Yine gündüz yo?un oldu?unu ve ak?am gelmemi söyledi. Yaln?z iki gün sonraya gün verdi. ?ki gün sonra tekrar evine gittim. Dekolte bir k?yafetle kar??lad?. Ne yalan söyleyim içim g?c?kland?. Ama prensip gere?i olmazd?. Ayr?ca e?i de daimi mü?terimizdi. Hemen metreyi ald?m pencerelere yöneldim ölçü almak için. Acelen ne bir ?eyler içelim dinlen sonra al?rs?n dedi. Hay?r bir an önce al?p ç?kay?m dedim. Ölçüleri almaya ba?lad?m. Bu hemen bardan içkileri haz?rlam??. ??im bitti tam ç?kaca??m durdurdu. Nereye gidiyorsun bir ?eyler içelim dedi. E?iniz gelir ay?p olur. Ayr?ca i?teyken içmem dedim. Saat ak?am?n 9 u oldu, mesai bitti. Ne i?i dedi. K?rmay?n beni. Ayr?ca e?imde burada de?il. Her zamanki gibi ?ehir d???nda dedi. Kabul ettim oturdum. Viskimizden yudumlarken o da hayat hikâyesini anlat?yordu. E?inin ilgilenmedi?ini, devaml? ?ehir d???na ç?kt???n?, geldi?inde de toplant?lar gazinolar derken geç saatte ve sarho? geldi?ini, ilgilenmeden arkas?n? dönüp yatt???n? anlatt?. Kendisi 23 ya??ndayd?. Ben 25 ya??ndayd?m. E?i galiba 30 lardayd?. Benimle de?il e?i ile bunlar? görü?üp çözüm bulmas?n? önerdim. Ba?lad? a?lamaya. Bende bir kad?n?m, benim de ihtiyaçlar?m var dedi. Siz bile dinlemek istemiyorsunuz. Ben çok mu çirkinim ya diyerek a?l?yordu. Yok hay?r tam tersine çok güzelsiniz dedim. Sar?larak a?lamas?na devam etti. Ne olur derdime çare diyordu. Ben de olmaz dedim. Siz evlisiniz ve e?iniz benim devaml? mü?terim, yüzüne nas?l bakar?m dedim. Hay?r dedi. Bu gün bu i? bitmeli yoksa kafay? yiyece?im dedi. Ben hemen kalkt?m. Alkolün etkisiyle rahat ve cesur davran?yordu. ??ler sarpa sarmadan ç?kmal?yd?m. Hemen kap?ya yöneldim. Yalvar?yordu kal diye. Kap?y? açt?m merdivenlerden inecektim ki beni durdurdu. Gidemezsin göndermem dedi. Giderim durduramazs?n dedim. Hay?r dedi. Be zaten rezil olmu?um dedi. E?er bir ad?m daha atarsan üstümü ba??m? y?rtar bana tecavüze kalkt? diyerek ç??l?k atar?m dedi. O an çivilendim kald?m. Tüylerim diken diken olmu?tu. Acaba gerçekten yapar m?yd?? Yoksa blöf mü yap?yordu? ?ki soru kafamda seri ?ekilde dönüyordu. Alkollüydü. Her ?eyi yapabilirdi. Bu devam etti. En az?ndan içeri gir biraz daha zaman ay?r bana. Bir iki kadeh daha içelim dedi. Tekrar içeri girdim. Kap?y? kilitleyip anahtar? ald?. Ç?ksan bile ba??na bela olurum. Ben bir du?a girip gelece?im sen içmeye devam et dedi. ?nan dedi?imi yapar?m. Ben du?tayken gitmeye kalksan bile polise giderim. Üstüm ba??m y?rt?k halde ve bay?ld???m ancak gelebildi?imi söylerim. Sen bilirsin. Al istersen anahtar? diyerek önüme att?. Du?a girdi. Nedir bu ba??ma gelen diyerek kendi kendime hem dü?ünüyor hem de h?rs?m? içk**en al?yordum. ?lk defa bir bayan?n tacizine u?ruyordum. Resmen tecavüzdü bu. Zorla tutulup sekse zorlan?yorum. Buna tecavüz denmez de ne denir? Üzerinde havlu sar?l? ?ekilde geldi. Kendi de bir içki alarak yan?ma oturdu. Sar?ld?. Beni affet, ba?ka çarem yok, benim taraf?mdan bir bak olaya ne olur dedi. Asl?nda bu ya?ta bir kad?n?n ilgisiz kalmas? çok kötü bir ?eydi. O hakl?yd? ama çözüm yolu yanl??t?. Beni de bu yanl??a ortak etti. Yava?ça dudaklar?mdan öpmeye ba?lad?. Bir yandan da gömle?imi ç?kar?yordu. Üzerindeki havluyu s?y?r?p ç?kard?. Bembeyaz gö?üsleri muhte?emdi. Uçlar? arzu ile dimdik olmu?tu. Islak saçlar? omuzlar?ndan k?vr?m k?vr?m dökülüyor çok seksi görünüyordu. Hiçbir erke?in dayanamayaca?? kadar muhte?emdi. Gömle?imi ve pantolonumu ç?kard?. Sanki tad?n? ç?kara ç?kara yapmak istiyordu. Acele etmiyor i?i uzatmak istiyordu. Tekrar yar?m kadeh daha doldurdu bardaklar?m?za. Hem yudumluyor hemde benimkini oynuyordu. Bir ara gö?üs uçlar?m? yalamaya ba?lad?. Bir yandan sikimi oynuyordu. Ç?ld?racak gibi oldum. Bende saçlar?ndan tutum dudaklar?ndan uzun uzun öptüm. Yava?ça boynunu yalayarak omuzlar?na indim. Titriyordu. Nefes al??veri?i h?zland?. Yere yat?rd?m gö?üslerini yalamaya ba?lad?m. Arada bir kollar?n? kald?r?yorum koltuk altlar?ndan da yal?yordum. Böyle yap?nca daha da titremeleri art?yordu. ?nlemeye ba?lad?. Saçlar?mdan tutarak beni yönlendirmeye çal???yordu. A?a?? do?ru yalayarak inmeye ba?lad?m. Tam am?na geldi?imde bir ara verdim. Ç?ld?rd?. Manyak neden b?rak?yorsun diye inledi. Zevk almas? arts?n diye beklentiye sokmak için yapm??t?m bunu. Ve sonuç verdi. Bacaklar?n? kald?rd?m. Ayak parmaklar?ndan ba?lad?m yalamaya. Yava?ça içten a?a?? do?ru iniyordum yalayarak. Am?n?n dudaklar?na küçük öpücükler konduruyordum. Her dokunu?umda kas?l?yor titriyordu. Yava?ça dudaklar? ay?rd?m klitorisine dilimin ucuyla dokunarak ba?lad?m yalamaya. Ç?ld?r?yordu. Öyle hareketlendi ki zor zapt ediyordum. A?z?m? tüm dayad?m hem somuruyor hem a??z içinden dilimi klitorise sürtüyordum. Arada bir göt deli?inden yukar? do?ru dilimi sürtüyordum, ç?ld?r?yordu. Bacaklar?n? omzuna do?ru yaslad?m. Göt deli?iyle am?n?n deli?i aras?ndaki bölgeyi yalamaya ba?lad?m. Ç?lg?na döndü. Kalças?n? yukar? kald?r?p müthi? bir kas?lmayla bo?ald?. Acayip titriyordu bacaklar?. Nefes nefese kalm??t?. Do?rolup beni yere uzat?p üstüme ters dönerek ç?kt?. Bende seninkini yalayaca??m dedi. Kafam? bacaklar?n?n aras?na ald? ba?lad? benimkini yalamaya. 69 pozisyonunda yala?maya ba?lad?k. Alttan ben onun am?n? yal?yorum o üstten benim sikimi yal?yordu. Am?ndan klojen s?v?s? ak?yor bende ?ehvetle yal?yordum. Size bir s?r vereyim. Temiz bir am?n klojeni o kadar ho?tur ki, anlatamam. Kendine özel tad? ve kokusu vard?r. Yalayanlar bilir insana ayr? bir ?ehvet duygusu katar. Ben çok severim yalamay?. Derken ikimiz de birlikte bo?ald?k. Üzerimden yana do?ru çekilerek yatt?. Bacaklar?n? omzuna do?ru çekerek hadi devam edelim diyerek davet etti. Yava?ça benimkini içine do?ru soktum. ?çi s?cac?kt?. Yava? yava? tempo almaya ba?lad?m. Ba??n? bir sa?a bir sola dönderiyor y?lan gibi k?vr?l?yordu. Tempoyu h?zland?rd?m kudurdu iyice. Tekrar kas?larak bo?ald?. Ben tam bo?alacakken az önce göt deli?imi yalarken içim bir ho? oldu dedi. Oradan yapt?n m? hiç dedi. Evet dedim. Bende tatmak istiyorum dedi. Bacaklar?n? iyice kald?rarak ba?lad?m göt deli?ini yalamaya. Dilimin ucunu yava? yava? sokup ç?kar?yordum. Bu ç?ld?r?yordu. Dilimle sikiyordum onu. Delik yava? yava? kendini gev?etmeye ba?lay?nca parma??mla devam ettim. Önce tek sonra çift parma??m? sokup ç?kar?yordum. Tekrar tükürdüm deli?e. Benimkini uzatt?m iyice yala bol tükmüklü yala dedim. Yalamaya ba?lad?. Benimki s?r?ls?klam tükmük olmu?tu. Tekrar k?ç?na tükürüp benimkini yava? yava? sokmaya ba?lad?m. Delik dar ve hiç girilmemi? ti. Beklete beklete soktum. Can? yanmad?m? yoksa belli mi etmedi bilmiyorum. Yada uzun süredir sexe aç oldu?undan hissetmedi. O ?ekilde arkadan girdim. Bir yandan götten sikiyorum bir yandan da am?n? elimle ok?uyordum. Ben ondn önce bo?ald?m. Zaten sokmaya u?ra??rken ben yakla?m??t?m. Devam ettim. Bir yandan da sikim inerse endi?esindeydim. Bu eliyle benim gö?üslerimi ok?ayarak zevk oran?m? art?rmaya çal???yordu. Ben tekrar toparlad?m. Yakla??yordum çabuk ben geliyorum dedim. Gel bende geliyorum dedi. Der demez bo?ald?k. Yorulmu?tum. ?çinden ç?karmadan üzerine do?ru yatt?m. Saçlar?m? öpüyordu. Çok mutluydu. Kalkt?k du? ald?k temizlendik. Biriki bir ?eyler at??t?rd?ktan sonra tekrar ba?lad?k. Sabaha kadar devam ettik. O kadar dua ediyor o kadar te?ekkür ediyordu ki mutluluktan. 3 ay birlikte olduk. ?irketin ba?ka bölge müdürlü?üne atanmam nedeniyle ayr?ld?k. 1-2 sene telefonla?t?k ondan sonra görü?medik.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rus escort şişli escort keçiören escort bahçelievler escort escort ankara erotik film izle izmir escort izmir escort izmir escort kocaeli esgort kocaeli escort kocaeli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti mecidiyeköy escort şişli escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort beylikdüzü escort bakırköy escort taksim escort mersin escort escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan sincan escort otele gelen escort porno porno bahçeşehir escort eryaman escort demetevler escort ensest hikayeler hurilerim.com kuşadası escort bayan Escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri etlik escort gaziantep escort gaziantep escort Hacklink Hacklink panel Hacklink bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort görükle escort antalya escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti linkegit erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort Antalya escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com güvenilir bahis bornova escort balçova escort mersin escort