Köylü güzeli

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Köylü güzeli

Asl?nda sadece yolumuz geçiyordu oradan.Arac?m?z su kaynat?nca çaresiz su bulabilmek için etraf? k?s?k gözlerle izlemeye ba?lad?k.Patikan?n ard?ndaki a?açlar?n aras?ndan sanki kerpiç evler görünüyordu.Oraya do?ru ilerledik ben ve arkada??m.Köy meydan?nda önce kar??m?za omuzunda iki helke çe?meden su ta??yan bir kocakar? ç?kt?. Yaban gözlerle ?öyle bi süzdü.Sonra yan?na genç bir köylü k?z? ili?ti.Tuttu helkenin birini, omuzland?.Çok anlaml? bakt?…gözleriyle beni yedi?ini hemen farkettim.hiçte fena de?ildi hani.Ba??n? yar?m yamalak örten yazmas?,üstünde el örgüsü oldu?u anla??lan yelek,yele?in alt?ndada pazar i?i bir penye vard? c?rtlak renkli.Ayaklar?na kadar inen ?alvar ?eklindeki basma kuma?tan fistan? içimi g?c?klam??t?.Kalçalar? bize arkas?n? dönüp giderken löp löp sallan?yor bol ?alvar? gizleyemiyordu koca poposunu.Ben kafam? buz gibi akan suyun alt?nda serinletirken, arkada??m bidonumuzu doldurmaya çal???yordu.Köy kahvesine oturup bir iki çay içmek istedik.Öyle bir yerde her?eyimizle fark yaratt???m?z için dikkatler hep bize yönelmi?,gözler bizi derin derin süzüyordu.Muhabbet çay fasl? ile koyula??nca,köydeki gençler arac?m?z? köye kadar çekmeye ve onarmaya yard?mc? olacaklar?n? söylediler ve arac?n bulundu?u noktaya do?ru yola koyulduk.Traktörü süren gence o k?z? sordum.Abi ?ehirli oldu?un belli oluyorhemen,mal?n iyisini anl?yon.Geçen güzün o g?z?n ?rz?na geçtiydi pamuk i?çisinin biri…Anas? dakkac?k komaz yaln?z.
Ama ben anlam??t?m onun derdini.Ne yap?p edip ö?renmeliydim evini.Sordum. aha dedi abey,?ordaki kavakl?klar?nard?nda kerpiçten üç haneli yer.Vakit geç olmu?tu.Ben geceyi o köyde arbada geçirmeye karar vermi?tim ama akl?m o köylü k?zdayd?.Ate? saç?yordu gözleri.Memeleri sütyensiz bir ba?ka güzeldi.O kalçalar her ad?mda bi a?a?? bi yukar? löpür löpür sallan?yordu.
Gece tüm karanl???n? hissettirmeye ba?larken kavakl?klar?n oldu?u yöne do?ru çoktan yolalm??t?m.amac?m belliydi. Ne yap?p yap?p,sikecektim k?z?.Saat 10 gibiydi.Önce ah?r?n ????? söndü.derken annesi elindeki ele?i as?p içeri girdi.k?z yoktu ortal?kta.Beklemeye kararverdim.Sadece ay vard? gökyüzünde ???k saçan birde titreyen c?l?z ???klar?yla y?ld?zlar.Ah?ra do?ru ilerledim.Bilerek bir iki ses ç?kard?m.??e yaram??t?.K?z kap?da göründü.Gölgemi farketmi? olmal?yd?.Tuvalete gidiyormu? gibi ç?kt? kap?dan.ben birkaç ad?m att?ktan sonra kendimi gösterecektim ona.
Ayaklar? ç?plakt?.Ürkerek bas?yordu toprak zemine.tam tuvaletin kap?s?na gelince ç?kt?m ah?r?n kö?esinden.Önce irkildi.Elimle sus i?areti yapt?m.Siyah saçlar? parl?yordu ay ?????nda.O ve ben…yapayaln?zd?k ah?r?n önünde.bana do?ru ilerlemesini i?aret ettim.Önce arkas?n? kollay?p ba??n? çevirip hafifçe bakt? ve parma??yla ah?r? i?aret etti.içeri girdim.Keskin bi tezek kokusu ve ineklerin homurtular? duyuluyordu.Arkamdan geldi içeri.benden niçin korkmad???n? sormak istedim.F?rsat b?rakmadan :
-neye gelirsen pe?ime köy yerinde ars?zm?s?n ?dedi.
O gözlerini görüpte içine yang?n dü?meyecek herifmi olurda gelmeyeyim dedim.Bak, köpek gibi geldim pe?ine vuruldum sana ay g?z dedim.Hakk?nda baz? ?eyler ö?rendi?imi anlam?? olmal?yd?.Usulca çektim kolundan.Samanlar?n aras?na oturttum. Elim saçlar?n?n üzerinde gezerken bir elimlede dizini ok?amaya ba?lad?m.Titrer gibi olduktan sonra gözlerime bakt?.O an yap??t?m dudaklar?na.Öpü?meyi bilmiyodu,ve ben ona anlat?yordu nas?l yapaca??n?.Yumu?ac?k dudaklar?n? emerken kendini bana do?ru itiyor, orgazmolmaya ba?lad???n? belli ediyordu.dahada cesaretlenmi?tim.Ellerim ta? gibi memelerinde geziyor,ben ok?ad?kça o kas?l?yordu.bacaklar?mla sard?m önce…Bir elim ensesinde, di?er elimde yava?ça a?k üçgenine kay?yordu.Elimin alt?nda koca bir yarma ?eftali vard? sanki.Fistan?n? s?y?rd?m yava?ça,bembeyaz tenini o ay?????nda görebiliyordum.Fistan?n?n alt?na puanl? bir bez külot giymi?ti..Elim art?k hiç durmuyor,ok?ad?kça ok?uyordum.Bir yandan pantolonumu s?y?r?p,biryandanda ti?örtünü ç?kar?yordum ba??n?n üzerinden.Hiç kar??l?k vermiyordu…oda istiyordu.sadece külodu kalm??t? zerinde.Belk**e hiç jilet de?memi? am?n?n,kalçalar?na ve kas?klar?na do?ru yay?lmam??,ince siyah k?llar? külodunun aras?ndan f??k?r?yordu adeta.Art?k elimin alt?nda etli,?slanm?? bir amc?k ve kas???m? yaslad???m yumu?ac?k bir göt duruyordu bakir bakir.Külodunu s?y?rd???mda parmaklar?m am?ndaki k?llara gömülmü?,a?k suyuyla ?slan?yordu.Parmaklar?ma bula?an am suynuziyan etmeden dudaklar?ma sürdüm.Belk**e ilk defa bukadar sulan?yordu amc???.Önce memelerini, emmeye ba?lad?m ?ap?r ?upur…Dipdiri ve süt kokuluydular.Tüm vücudu ate?ler içinde yan?yor ve k?vran?yordu alt?mda.Duaklar?m? yava? yava? göbe?ine kayd?rd?m.göbek deli?ini zorluyordu dilim.Am?ndaki k?llar çenemi g?d?kl?yor ve ben daha fazla tahrik oluyordum.Dudaklar?m am?na inince ba??n? kald?rd? ve va????? va??? yala beni yala erim ol ,herifim ol…al yetir beni diyordu. Bayg?n gözleri akl?m? ba??mdan alm??t?.Dudaklar?m am?n?n suyundan s?r?ls?klam olmu?,A?z?m?n içine ak?yordu döllleri.Bir damlas?n? bile ak?tm?yordum yere bu taze a?k p?nar?ndan akan cennet harikas?n?.bacaklar?n? di?lemeye ba?lad???mda h?rlamay ba?lad? taze bir k?srak gibi art?k yerinde sabit duram?yordu…bal?k gibi sürtünüyordu bana.Yeniden dudaklar?na yöneldimde ba??m? elleriyle tutarak yap??t? bana.bir elim sikimde, ba??n? am?n?n ?slakl???n?aband?r?yor, bunun tad?n? ç?karmas?n? istiyordum.Dakikalarca bulad?m sikimi o ça?layan a?k sular?na.Art?k vakti gelmi?ti..yava?ça kayd?rd?m sikimi amn?n?n derinliklerine do?ru..V??????? V?????? ohhhhhh oyyyyy oyyy oh amannnnnn çenesini kapat?yordum elimle…kontrolden ç?km?? gibi inlemeye ba?lam??t?.Aminin yumu?ak tüyleri,köküne kadar soktu?umda kas?klar?mda müthi? bir haz b?rak?yordu.Ben sonsuza kadar yapmak istiyordum bunu… bi dha bi daha…Am?n?n içinde f?rt?nalar kopuyordu…Zevk iniltileri ah?r?n duvarlar?nda yank?lan?rken ,içinde bir volkan gibi patlay?verdim.Taze ve dar am? döllerim içini ya?larken bile s?k?yordu sikimi.?kimizde nefes nefese kalm?? ve orgazm?n tad?n? ç?kar?rken,s?k? s?k?ya sar?lm??,varolman?n dayan?lmaz hafifli?ini ya??yorduk.?çinden ç?kard???m zaman ki manzara gerçekten görülmeye de?erdi…Adeta yarak için a?z?n? hafifçe açm??, üçgen amc?k,üzerindeki siyah k?llar ve,içinden s?zan bembeyaz dölüm…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

YAŞANMIŞLAR4

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

YAŞANMIŞLAR4
SALONDA OTURUYORDUK GAMZE MURAT LA ÜÇLÜ KOLTUKTA BEN TEKLİDE HAKANDA KARŞIMDAKİ TEKLİDE HALA ARKAM SIZLIYORDU TATLI TATLI. GAMZE VE MURAT ÖPÜŞMEYE BAŞLADILAR. GAMZE SARHOŞ OLMUŞTU BAYA KOLTUKTA MURATA ORAL YAPMAYA BAŞLADI DİZLERİNİN ÜZERİNDE BİZE DOGRU DOMALMIŞ VAZİYETTE OTURDUGUM YERDEN KALÇALARINA YASTIK ATTIM KALÇALARINI SALLIYORDU TAHRİK EDİCİ BİR DURUMDAYDI.
HAKAN YERİNDEN KALKIP GAMZENİN KALÇALARINI OKŞAMAYA BAŞLADI MURAT
“BIRAK OGLUM GAMZENİN GÖTÜNÜ İLK BEN SİKİCEM”
GAMZE ŞIMARIK KIZ EDASIYLA
“ACIR AMA BANANE YA OLMAZ”
“SEN MERAK ETME YAKMAM FAZLA CANINI BERNA NASIL ZEVK ALDI SENDE ALIŞIRSIN”
KALKTI GAMZE Yİ DOMALTTI VE ARKASINI YALAMAYA BAŞLADI PORNO SEYREDER GİBİ SEYREDİYORDUM DİLİ GÖTÜNE DARBELER ATIYOR ORAYI ZORLUYORDU. BENDEN ODADAN KREM GETİRMEMİ İSTEDİ
GELDİGİMDE DİLİ HALA GÖTÜNÜ YALIYORDU.. KREMİ ALDI BOLCA DÖKTÜ KALÇALARIN ARASINA PARMAKLARI İLE DELİKTEN İÇERİ İTİYORDU KREMLERİ GAMZE DAHA ÖNCE HİÇ YAPMAMIŞTI ANAL PARMAKLAR BİLE ZORLUYOR KASIYORDU KENDİNİ BAŞ PARMAGINI SOKUYOR GAMZE
“ACIYO ACIYO”
DİYE TEPKİ GÖSTERİYOR KOLTUKTA KIVRANIYORDU KOLTUGUN EN UCUNA KADAR KAÇABİLDİ ŞİMDİ KAFASI KÖŞEYE GİRMİŞ GİDECEK YERİ KALMAMIŞTI GİREN TEK PARMAKLAR İKİ OLDU AMA GAMZE SÜREKLİ ACIYO DİYE İNLİYORDU.
HAKAN KAPASI MORARMIŞ PENİSİNE KREM SÜRDÜ VE GAMZENİN GÖTÜNE SÜRTMEYE BAŞLADI GAMZE KENDİNİ KASIYOR.
“YAPMA LÜTFEN ACIYO”
“KASMA KENDİNİ RAHAT BIRAK KASARSAN ACIR”
YANLARINA GİTTİM GAMZENİN SAÇLARINI VE SIRTINI OKŞUYARAK NEFES ALMASINI RAHAT BIRAKMASINI SÖYLEDİM.
MURAT PENİSİNİ ELİYLE KAVRAMIŞ KAFASINI GÖTÜNE SOKMAYA ÇALIŞIYORDU BEN BİRAZ DAHA KREM SIKTIM GAMZE ACIYO ACIYO LÜTFEN
DİYOR KESİK KESİK NEFES ALIYORDU BEN KALÇALATINI OKŞAYIP RAHAT BIRAK KENDİNİ DİYE TELKİN EDİYORDUM.
BİR ARA SALDI KENDİNİ MURAT BİR HAMLEYLE KAFASINI SOKTU ŞİMDİ KAFASI GAMZENİN GÖTÜNDEYDİ DAHA 1-2 CM GİRMİŞTİ GAMZE YALVARIYORDU.
“LÜTFEN MURAT ÇIKAR LÜTFEN ÇOK ACIDI”
MURAT TAM TERSİ MİLİM MİLİM DAHA DERİNE GİDİYORDU. HARİKA BİR GÖRÜNTÜYDÜ GAMZENİN GÖTÜ O KOCA PENİSİ YOK EDİYORDU SANKİ YAVAŞ YAVAŞ HEPSİ GİRMİŞTİ ARTIK.
ÇOK YAVAŞ SOKUP ÇIKARMAYA BAŞLADI ÇIKARKEN KREMLER DIŞARI ÇIKIYOR SONRA TEKRAR GİRİYORDU GAMZE Yİ BELİNDEN TUTARAK İÇİNDEN ÇIKMADAN KOLTUGUN ORTASINA DOGRU ÇEKTİ YÜZÜNÜ GÖREBİLİYORDUM ARTIK AGLAMIŞTI. ELİNİ TUTTUM TAMAM GEÇTİ RAHAT OL ARTIK DEDİM.
HAKAN SOKUP ÇIKARIYOR GAMZENİN İLK KEZ SİKİLEN GÖTÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARIYORDU DAHA ÖNCE İKİ KEZ BOŞALDIGI İÇİNDE BOŞALMIYORDU BİR TÜRLÜ
“HOŞUNA GİTMRYR BAŞLADIMI”
“EWET”
ACIYOLAR EWET OLMUŞTU ARTIK. MURAT TER İÇİNDE KALMŞTI PENİSİ İYİCE KALINLAŞMIŞTI BOŞALACAKTI HIZLANDI GAMZE BAGIRIYORDU YAVAŞ DİYE AMA BELİNDEN KAVRAMIŞ DİBİNE KADAR SOKUP ÇIKARIYORDU BAGIRARAK BOŞALMAYA BAŞLADI İÇİNE FIŞKIRIYOR KASILIYORDU RAHATLADI PENİSİNİ ÇIKARDI GAMZENİN GÖTÜ İÇİNDEN PENİS ÇIKINCA SANKİ HİÇ GİRMEMİŞ GİBİ KASILDI ÖNCE ELİMLE OKŞADIM KALÇASINI GÖTÜNÜ RAHATLADI GÖTÜYLE OYNADIM BİRAZ GENİŞLEMİŞTİ DELİK BİRAZ BİR SÜRE ÖYLE KALDI SONRA BANYOYA GÖTÜRÜP YIKADIM ONU TİTRİYORDU HALA AMA HOŞUNA GİTMİŞTİ.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ben, Karım ve Diğerleri – 5

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Ben, Karım ve Diğerleri – 5
Evimize dönmüştük ve yoğun bir işyılı başlamıştı. O yıl şirket olarak başarmamız gereken birkaç projemiz vardı ve neredeyse günde 18 saat çalışıyordum. Bu yoğun iş temposu ister istemez evde geçirdiğim saatleri oldukça düşürmüş ve karımla sex hayatımız oldukça yavaşlamıştı. Karımla kısa ve yorucu olmayan seanslarla sex yapıyorduk. Sürekli yurtdışına çıkıyordum ve oralarda da işten başka birşey düşünmemeye gayret ediyordum. Sonuçta, o yılki projelerimiz tamamen gerçekleşmiş ve çalıştığım şirketin kazancını adeta uçurmuştum. Yıl sonunda da, hem iyi bir prim, hem de birlik tarafından başarı ödülüyle onurlandırılmıştım.

Bu başarım kısa zamanda ülke genelinde duyulmuş ve merkezi İstanbul’da bulunan çok büyük bir şirket bana transfer teklifinde bulunmuştu. Çalıştığım şirketten de onay çıkınca, bu şirketin Mersin’de yeni açacağı bir bölümün başına geçmeyi kabul ettim. Sistemi ben kuracağım için, personeli de ben seçip, istediğim ekibi kurabilecektim. Eski şirketime veda etme zamanı geldiğinde, buna en çok çalışma arkadaşlarım ve Asuman üzülmüştü. Bizim için yapılan veda gecesinde hüzünlü anlar yaşanmıştı.

Ev eşyalarımızı nakliye şirketiyle Mersin’e gönderdiğimiz için, biz o gece otelde kalacaktık ve ertesi gün ayrılacaktık. Veda gecesinin sonunda otelimize gelmiştik. Soyunup dökündükten sonra, karım, “Hayatım, bu gece bir misafirimiz olacak!” dedi. Ve 15 dakika sonra kapımız çalındığında Asuman içeri girdi. Aauman ayakta ikimize birden sarılıp, alkolün de etkisiyle ağlayarak, “Ben sizi çok sevdim, yokluğunuza nasıl alışacağım?” deyip duruyordu.

Asuman’ı teskin edip, hafif birer içki alarak sohbete başladık. Terlediği için üzerindeki giysiler vücudunu sarmış ve buluzundan göğüs uçları belirgin bir hale gelmişti. Asuman karımdan onayı almıştı ki, eteğini sıyırarak kucağıma oturdu ve dudaklarıma yapıştı. Buluzunu da sıyırdığında memeleri serbest kaldı. Bir süre öpüştükten sonra kucağımdan kalkarak eteğini çıkardı ve karımla birlikte beni aralarına alarak yatağa uzandık. İkisiyle birden sevişiyordum ve sikim yavaş yavaş kalkıyordu. Hiç birimiz duş almamıştık. Asuman’ın terli vucudu beni daha çok tahrik ediyor ve kudurtuyordu. Memelerinden aşağı amına doğru indiğimde, Asuman’ın amının götünün ten kokusu ve tadı çok hoşuma gitti.

Asuman’ı aramıza aldık, karım amını, ben götünü yalıyordum. Bu kadının göt deliği ve kokusu her zaman hoşuma giderdi, ama bu gece bir farklıydı. Karımla birlikte Asuman’ı iyice kıvama getirdikten sonra, bacaklarının arasına girdim ve sikimi amına sokarak, bacakları omuzumda bir müddet siktim. Sonra önümde domalttım ve arkadan ortaya çıkan amına tekrar girdim. Hızla girip çıkıyordum. Asuman’ın kaç kere boşaldığını sayamadım. Asuman’ı çeşitli pozisyonlarda siktikten sonra, yavaşça karımın üzerine çıktım ve “Benim güzel karım, sana nekadar teşekkür etsem azdır!” deyip, karımın amına kökledim. Karımın ahları ofları arasında içine fışkırttım ve hepimiz yatakta uzandık.

Bir müddet dinlendikten sonra karım kalktı duşa girdi. Asuman da bana sıkı sıkı sarılarak, “Nolursun beni de götür Mersin’e! Sana ve Berna’ya kul köle olurum!” dedi. Ben de, “Sana göre şirkette bir pozisyon hazırlayıp, mutlaka yanıma alacağım!” dedim. Karım duştan çıkınca yanımıza geldi ve yatakta Asuman’ın arkasına geçerek, onun göt deliğini okşamaya, parmaklamaya başlamıştı. Anlamıştım ki karım Asuman’ın götünü siktirecekti bana. Karım Asuman’ın götünü iyice hazırlayınca, onu sırtüstü yatırarak bacaklarını iyice arkaya yasladı ve o harika götdeliğini önüme sundu. Benim de yarağımı ağzına aldı, yine dimdik etti.

Sonra yavaşça sikimi tutup Asuman’ın göt deliğine soktu. Kendi eliyle siktiriyordu Asuman’ın götünü bana. Asuman’ın götü ve kendine has kokusu müthişti. Asuman’ın götüne dibine kadar sokmuştum ve altımda kuduran bu kadını adeta ezerek sikiyordum. Bütün kontrol karımda olduğu için, bir süre sonra Asuman’ı bu defa önümde domaltttı. Asuman’ın başını yastığa bastırarak, yine eliyle sikimi götüne soktu. Aradan da hem benim sikimi, hem de Asuman’ın etli amını yalıyordu. Bir ara Asuman’ın çıkardığı seslerden tekrar boşaldığını anladım ve ben de götüne boşalarak seansı bitirdik. Ama biz de bitmiştik.

Asuman’la beraber duşa girdim ve beni yıkamasına izin verdim. Daha sonra kurulanıp çıktık. Ayrılık vakti gelmişti, ama Asuman’ın göz yaşları dinmiyordu. Onu, “Bir müddet sonra tekrar görüşeceğiz!” diye teselli ettik. Asuman gittikten sonra karımla sarılıp uyuduk. Sabah kalktığımda, Tanrının bana lütfu olan bu kadını doyasıya seyrederek, bundan sonraki hayatımızda beni daha ne gibi güzelliklerin beklediğini ve bu çılgın kadının bana yaşatacaklarını düşünmeye daldım. Karım okadar güzel uyuyordu ki, ama uyandırmaya mecburdum, çünkü birazdan Mersin’e hareket edecektik…

Mersin’deki ilk günlerimiz büyük bir telaş içinde geçti. Şirketin sınırsız bütçesiyle güzel bir büro oluşturdum. Kendimize de iyi bir sitede, son derece lüks bir daire kiralamıştım. Yine sahilde güzel bir yazlık ve son model bir araba aldım. Mualla teyze de karımın imdadına yetişmiş ve Mersin’de yaşayan bir yakını olan Hatice’yi karıma göndererek, aylıklı olarak evde işe başlatmıştı. Hatice çok hamarat bir kadındı, sabah 8’den akşam 8’e kadar evi çekip çekiştirip, yemek dahil herşeyi yapan, kara kuru ama güçlü bir kadındı. Hatice adeta karıma kol kanat germiş, benim güzel karımın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyordu.

Yerleşmemiz bitip rahatlayınca, ben de yoğun bir iş temposuna daldım, şirketin işlerini oturtuyordum. Her yönden şanslı bir insandım. Bir İngiliz firmasıyla yaptığım yeni bir iş bağlantısı, şirketin uzakdoğuya açılmasına sebep olmuş ve ardı arkasına yeni işler getirmişti. Bana verdikleri 5 yıllık hedefi, ilk 6 ayda yakalamıştım ve Mersin büromuz şirketin adeta yıldızı olmuştu. Patronlarımız beni el üstünde tutuyor ve ısrarla İstanbul merkeze almak istiyorlardı. Ben o mega şehri çok severdim, ama asla orda yaşamak istemiyordum. Ayrıca Mersin’e aşık olmuştum. Burada yeni arkadaşlar, yeni bir çevre ve deniz beni büyülemişti.

Yeni işim, güzel karım ve benim karizmam, kısa sürede Mersin’de ilgi odağı olmamızı sağlamış, hem bana hem karıma bir sürü yazan olmuştu. Ben hayatımda Mersin’in kadını kadar ateşli, erkeği kadar çapkın başka bir şehirde yaşamadım. Oturduğumuz sitede, bize hayran olup, arkadaşlık yapmak isteyenler olduğu kadar, çekemeyen, sonradan görme komşularımız da vardı. Karım bizim bloktan Füsun isminde bir hanımla tanışmış, sabah kahveleri, çarşı pazar gezmeleri, derken onunla samimiyeti iyice ilerletmişti. Komşumuz Füsun kimyager, ama çalışmıyordu, kocası Semih de Eczacıydı, durumları gayet iyi, sevimli insanlardı. Bizim yaşlarımızda, gezmeyi eğlenmeyi seven insanlardı. Semih’le de ben, karılarımızın sayesinde tanışmış ve samimi olmuştuk. Sosyal anlamda aramımızda uçurumlar vardı, ama bu çifti sevmiş, onlarla vakit geçirmekten hoşlanır olmuştuk. Biz kabul etsek, hemen hemen bütün zamanlarını bizle geçirmeye hazırlardı…

Zamanla karılarımızın samimiyeti daha da ilerlemişti. Füsun birgün karıma dert yanmış. Semih’in erken boşalma sorunu olduğunu, bunu da hayatını zindan ettiğini, ne kadar çabalarsa çabalasın, bu sorunu çözemediğini anlatmış. Bizim durumumuzu sorduğunda ise, karım, bizim bu konuda onlardan fersah fersah ilerde olduğumuzu ve benim istediğim kadınla yatabileceğimi, bu konuda hiçbir tabumuzun olmadığını anlatmış. Karımın anlattıklarını ağzı açık vaziyette dinleyen Füsun, o gün bizle ilgili özel birçok şeyi öğrenip, bunları kocasıyla paylaşmasında bir sakınca olup olmadığını sormuş. Karımın da, “Hayır yok!” demesiyle, evine dönmüş.

Karımla bu konuşmalarından sonra Füsun’un bana bakışı değişmiş, her fırsatta kendini bana beğendirmek için elinden geleni yapmaya başlamıştı. Semih te bana açılmaya çalışıyordu. Bir öğlenden sonra Semih benimle konuşmak istediğini söyledi ve yemeğe çıktık. Yemekte Semih bana, “Ya Ferit, Füsun’un anlattıkları beni çok etkiledi! Biz sizi çok seviyoruz! Berna benim çok hoşuma gidiyor, Füsun da sana bayılıyor! Daha önce birçok kez bu türlü fantazilerimiz oldu, ama cesaret edemedik. Ben her ne kadar tutucu bir aileden geliyorsam da, bu değişiklikleri yaşamak istiyorum. Size de güveneceğimizi biliyorum, lütfen bizi de alın bu çevreye, sizle bu tabuları yıkmak istiyoruz!” dedi. Ben de, “Semih ben öyle bir kadınla evliyim ki, sana bunu anlatmaya kalksam roman olur. Bunun için Berna’nın onayını almam lazım! Ben onunla konuşurum, eğer Berna da isterse, neden olmasın?” dedim.

Semih oldukça rahatlamış, fakat (erken boşalma) sorunundan da bahsetmişti. Ona, “Oğlum sen Eczacısın, bunun ilacı yok mu?” diye sorduğumda, “Araştırıyorum, ama hep yurtdışından gelen ilaçlar ve ben emin olmadan kullanmak istemiyorum!” dedi. Ben de, “Senin bu derdinin çaresi var! Amerika’da yaşayan bir arkadaşımın kullandığı ve çok memnun kaldığı bir ilaç var! Geldiğinde bana da getiriyor. Hatta büroda çekmecemde bir kutu var. Çok etili, ikili üçlü seanslarda bazen kullanıyorum!” dedim. Semih adeta yalvararak, “Gidip alalım, bugün deneyip Füsun’u uçurmak istiyorum!” dedi. “Olur!” dedim, büroma gittik. İlacı verdim. Semih yanımdan ayrıldığında çok heyecanlıydı. Kesin bu gece Füsun’u darmadağın edecekti…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

annemle müthiş tatil(alıntı)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

annemle müthiş tatil(alıntı)

Slm ben İstanbuldan Hakan 18 yaşındayım benim 37 yaşında Nurten adında sarışın, tam bir afet rannem war. 1.70 boyunda 60 kilo harika bir bayan. Kendisi Yatırım uzmanı işe giderken hep mini etekler giyer üzerine giydiği gömleklerin

1-2 düğmesini açık bırakır. Eteğinin içine hep tanga giyer, erkeklerin ve özellikle arkadaşlarım eve geldiğinde yanlarında ince sigarasını yakarak bacak bacak üstüne atar sexi bacaklarını sergileyerek şov yapmaktan çekinmez. Yani çok azdırıcı bir hatundur. Anlatacağım olay başımdan geçen yaz geçti. ben annem ve arkadaşım Ergin bodrumda bir otele 2 haftalığına tatile gitmiştik. Babam işleri olduğu için istanbuldaydı.

Otel 4 yıldızlı çok iyi bir oteldi. 3 kişilik bir oda aldık. Ve odaya çıktık, üstümüzde yol yorgunluğu wardı annem “ben banyoya gireceğim” dedi. Annem banyodayken ergin bana “olum burda ne hatunlar götürüz len” dedi. Evet dedim bende. 10 dk sonra annem banyodan çıktı üzerine bir hawlu sarmıştı. Omuzları hala ıslaktı havludan göğüsleri taşacak gibiydi Ergin gözlerini annemden alamıyodu tabiki bende.

Annem “tenim çok beyaz iyice bir bronzlaşmam lazım demi” dedi. Erginde “Nurten teyze sen bu halinlede çok tatlısın” dedi. Annem de “teşekkür ederim canım” dedi. Arkadaşım gözümün önünde anneme asılıyordu. Annemde zaten çok teşhirci bir kadındı ve böle şeylerden hoşlanırdı. Bende kızmadım sonuçta oda bir insandı ve hoşlandığı şeyler olabilirdi. Annem bavuluna eğildiğinde annemin götü hawlunun altından gözüküyordu ve erginle ben gözlerimizi alamadık.

Annem eşyalarını alıp banyoya girdi. Ve ben balkona çıkıp bir sigara yaktım gizli gizli içiyordum sayılır ama artık büyüdüm diye pek takmadım açıkcası, ben balkondyken erginin anahtar deliğinden annemi izlediğini gördüm. O beni görmedi. Sonra izlemeyi bıraktı ve annem banyodan çıktı. Annem üzerine kırmızı askılı kısa bir elbise giymiş. İçinde ise tanga olduğu çok belliydi. bacakları müthiş gözüküyodu. Göğüsleride harikaydı içine giydiği südyenden göğüsleri sanki fırlayacak gibiydi. İnsanın yumulası geliodu. 1 saat sonra akşam yemeğine indik.

Yemekte bütün herkes anneme bakıyodu turist zannedip ingilizce konuşan garsonlar bile wardı. Yemeklerimizi yedikten sonra annem “hadi yaa bodrumdayız bara falan gidelim”dedi. Bizde tamam dedik ve taksiye atlayıp bir gece kulübüne gittik. Oturup içkilerimizi falan içtik 1 saate yakın oturduk ve annem kalkıp dans etmeye başladı çalan süper müzik eşliğinde harika dans ediyordu elbisesinin eteği havalandığında herkes o tangalı götünü görüyordu. Sanırım hafif sarhoş olmuştu.

Bize “hadi sizde kalkın dedi” ben bir hava alayım diye sigara içmeye dışarı çıktım bir yandan da içeriyi kesiyordum.Ve ergini elinden tutup kendine çekti erginde annemin vücuduna yapışmış tadını çıkarıyordu. Göğüsleri adeta pres olmuştu erginin vücuduyla benimde sikim acaip kalkmıştı. Erginle annem ayrıldı ve Ergin annemin arkadan beline yapıştı ve dans etmeye başladılar dans bahane ergin annemin yumuşcık götüne dayıyodu.Ergin ve annem ritmik bir şekilde birbirine yapışmış dans ediyprlardı.

İkiside çok zevk alıyordu annem götünü ergine teslim etmiş içeri geldiğimde dans ederken bana “sen nie dans etmiyosun” dedi bende kalktım annemi ön tarafatan sıkıştırdım ve göğüslerine bastırıyordum. Annemi dans ederken tost yaptık. Erginin çok zewk alığı belliydi tabi o tangalı göte dayamak çok büyük zewkti heralde. Bende göğüslerine bastırıyodum ve amına hafif baskı yapıyordum. Herkes bize bakıyodu. 1 Saat dans etikten sonra bardan ayrıldık ve otele döndük.

Otele döndüğümüzde herkes çok yorgundu. Annem “ben banyoya giriyom dedi”. Bizde erginle soyunduk ve şortlarımızı giydik üstümüzde hiç bişey yoktu. Annem banyodan gecelikle çıktı ve amanın siyah bir saten gecelik giymişti içinde sütyen yoktu

göğüsleri çok belliyidi.

Ve altındaki tangası gecellik poposuna yapıştıkça belli oluyodu. Annem bize “dans için teşşekür ederim çocuklar” dedi. Erginde “asıl biz teşekkür ederiz şimdiye kadar kaç tane kızla dans ettik hiç biri bu kadar zevkli değildi” dedi bende “evet ergin haklı” dedim. “Hadi artık yatalım” dedi annem. Biz tamam dedik Annem “Fakat yatmadan önce biri bana masaj yapsın her yerim ağrıyo dans etmekten” dedi Erginde “ben yapayımmı” dedi annem “yap bide soruyomusun” dedi. bir sigara yakarak dumanı havaya sexi bir şekilde üfleyerek yatağa uzandı.

Annem sırt üstü yatağa uzanmışken gecelik yukarıya doğru sıyrılmıştı. Ergin annemin bacaklarından başladı masaj yapmaya ve yavaş yavaş bacaklarını okşuyordu ve yukarılara doğu çıkıyordu. Annemde dudaklarını ısırıyor Ergini daha çok azdırıyordu. Bende yatağıma uzanmış olanları izliyordum. Annem bizi çok azdırıyordu bu onun çok hoşuna gidiyordu heralde.

Bir süre sonra annem hadi yatalım dedi. Herkes yatağına uzandı annem üstüne örtü falan örtmedi ve öylece yattık. Benim gözüme uyku falan girmiyordu. Annemle erginse çoktan uyumuştu. Annmin geceliği sıyrılmış poposu meydana çıkmıştı. Tangalı götü çok sexi duruyordu. Kalkıp ellemek geldi içimden fakat yapmadım uyanr falan diye. Ve bende yattım.

Sabah kalktığımda annem iyice açılmıştı hem götü hem göğüslerinin bi kısmı meydana çıkmıştı. Sikim taş gibi oluştu. Ben banyoya girdim. Otuzbir çekip çıktım. Çıktığımda Ergin uyanmış anneme bakarak sikini sıvazlıyordu. Beni gördü toparlandı ve “kusura bakma fakat annen beni çok azdırıyo yaptıklarını görüyosun” dedi. Bende “haklısın” dedim. Gerçektende haklıydı.

Ben annemi uyandırdım annem kalktı hiç çekinmiyordu halinden. Hadi ben” bikinimi giyeyimde havuza gidelim hem kahvaltıda ederiz” dedi. Tamam dedik bizde. Annem nasıl bikini giyecekti acaba çok merak ediyordum bizde erginle mayolarımızı giydik. Annem çıktı üzerinde pembe bir bikini vardı ve muhtemelen 1-2 beden küçüktü göğüsleri taşacak gibi duruyordu.

Havuza indiğimizde annem pareosunuda çıkardı vve şezlonga uzandı. “Hadi bana krem sürün” dedi. Ergin kremi alıp anneme sürmeye başladı sanırım ergin annemi sikmeyi kafasına koymuştu bende olanları izliyor ve filmin sonunu bekliyordum. Ergin anneme krem sürmüyor adeta okşuyordu bacaklarını. Sırtına geldiğinde “Nurten teyze istersen bikinini çıkar daha rahat sürerim hem iz yapmaz” dedi.

Anemde “evet iyi olur” dedi. Ve ipleri çözdü. Göğüsleri şezlongun üzerine yayıldı adeta. Erginde güneş yağını sürerken annemin koltuk altlarına iniyor ve yayılan göğüslerini okşuyordu. Kremlenme faslı bitmişti. 1 saat günşlendikten sonra havuza girdik. Annem havuzda üstümüze doğu yüzüyor el şakaları yapıyodu. Annem bize “hadi suda güreş yapalım” dedi. Güreş bahane maksat kendini elletmekti.

Ergin annemi poposundan kavrayıp kucağına aldı. Ve zıplatmaya başladı. Elleriyle götünü acaip sıkıyordu. Herkes onlara bakıyordu.Annemde bırakması için erginin omuzlarını ısırıyordu tabi bu onun hoşuna gidiyordu. Bir süre sonra ergin annemi suya bıraktı ve o anda kalkık siki belirdi. Demek yarım saattir bu siki anneme dayıyordu annemde bunun tadına varıyordu. Ergin kimseye göstermemek için hemen suya daldı fakat ben görmüştüm.

Akşama kadar başka bişey olmadı havuzda akşam odaya çıktığımızda. İlk annem banyoya girdi. Ve üzerine sardığı havluyla çıktı. Ergine “şu çantada iç çamaşırlarım var bir tanesini versene” dedi. Artık annemde onu istiyodu bu belliydi. Ergin annemin çantasından iç çamaşırları çıkarıyordu. “Hangisini veriim dedi” Annemde “hangisini beğenirsen onu ver dedi”

Delirecektim beni kimse takmıyordu.

Ergin siyah dantelli bir tanga siyah dantelli bir südyen çıkardı. Anneme verdi. Annemde “çok zevklisin dedi” Ergin bir jartiyer çıkararak “bunuda giyermisin Nurten teyze” dedi. Annem” tabi giyerim” dedi.Annem 5 dk sonra çıktı. İnanmıyorum üzerinde Erginin verdiği tanga sütyen ve jartiyer vardı. Annem “nasıl beyler güzel olmuşmu” dedi. Ben ve ergin “süper olmuş” diyiverdik.

Annem “bunların üstüne ne giyim onuda Hakan sen seç” dedi.

Bende tamam dedim. Bavula baktım siyah straplez bir bluz sadece göğüslerini ve bel taraflarını kapatıyor diğer taraflarını açık bırakıyordu. Birde siyah bir mini etek werdim “bunaları giy” dedim. Annem peki dedi eteği giydi jartiyeri belli olduğu için çıkardı. Straplez bluzu giyecekti bize dönüp “fakat bu südyenle giyilmez” dedi. Erginde “çıkartalım o zman südyen”i dedi.

Ve annemin arkasına geçip südyni çözdü. Annemim yuvarlak portakal gibi göğüsleri meydana çıktı. Bluzu giydi ve playboy filmlerinde oynayan kadınlar gibi oldu. Ergin “teyze sen muhteşemsn yaa dedi.” Bende “evet süpersin” dedim. Bizim siklerimiz kalkmış shortlarımızn altından çok belli oluyordu. Annem siklerimize bakarak “sizinkilerde süper” dedi.

Akşam yemekte herkes anneme bakıyordu. Annem “bu akşam discoya gitmeyelim odada oturalım” dedi. Biz ne kadar gezelim desekte annem oturmayı istedi. Yemekten sonra odaya çıktık. Annem TVyi açtı “hadi şişe çevirmece oynayalım” dedi. Yere oturduk şişeyi annem çevirdi ve bana geldi. Annem “doğrulukmu cesaretmi” dedi. Bende doğruluk dedim. Annem bana “hiç ilişkiye girdinmi” dedi. Bende “evet hemde çok” dedim. Sonra ben çevirdim anneme geldi.

Annemde doğruluğu seçti. Bende ona hiç “babamdan başka biri ile oldunmu” dedim. Oda “evet iki kez” dedi. Ben kimlerle dedim. O bana ” bir soru hakkın var canım” dedi gülerek. O çevirdi ergine geldi. Cesareti seçti, annemde “şeyin kaç cm” dedi. Ergin 19cm dedi annemde “off kız arkadaşın çok şanslı” dedi. Artık annem bu gece Ergin ile ilişkiye girecekti. Belliydi. ben uzanıp zuladan bir sigara yaktım annem hafif kaşlarını kaldırdı ama ben utanmadan çekinme sende içebilirsin diye espiri yaptım, ya öylemi küçük kocalarım dedi- ikimizde şoktayız tabi, şuh bir kahkaha atan annem alkolün heğimizde ve tabiiki onda verdiği rahatlıkla emekleyerek yanıma geldi. bana doğru gelirken arkadaşıma tangalı harika götünü domalarak gösterdi banada o mükemmel gögüslerini şov yaptıç yanıma domalarak eğildi sigaramdan bir tane alarak yaktı ve gerisin geriye demin arkadaşıma yaptığı kalça şovuyla yerine geçti. kadehlerimiz i yeniledik ve hepimiz çakırkeyfi çoktan aşmış olarak sigaralarımızı içerken gece hangi sınırları aşacağımızın planıların kafamızda yapmaya başlamışdık çoktan.

Şişe tekrar anneme geldi ve ergin anneme ne benden ne annemden çekinmeden” kimlerle sikiştin tatlım ” dedi.argo kullanması bırakın rahatsız etmeyi hepimizi azdırmışdı dahada.annem hafif bacaklarını aralayarak amını avuçladı. sigarasından derin bir nefes çekerek buranın tadına “üst komşumuzun 19 yaşındaki oğlu Ali ve bizim şirketteki stajyer Alpere baktırdım” dedi. İkiside genç ve karizma çocuklardı. Demek annem gençleden hoşlanıyordu. Şişe bana geldi ben cesaret dedim. Annem bana “şortunu çıkar” dedi. Bende birtek boxerla kaldım.

Sikim kazık gibi olmuş ve çok belliydi. Anneme sıra geldiğinde cesaret dedi. Bende üstündekileri çıkar dedim. Annem üzerindeki bluzu çıkardı göğüsleri bütün güzelliğiyle ortaya çıktı,kabarmış uçlarıyla porno filmlerden fırlamış gbiydi gögüsleri. Ayağa kalktı ve eteğini çıkardı. Sonrada yatağa oturdu. “Nasıl vücudum seximi ” dedi. Ergin muhteşem yaa dedi. Annem “neyse oyuna dewam” dedi. Ergin cesasret dedi. Annem de ona çıkar boxerını dedi. Ergin boxrını çıkardı ve 19 cmlik kalın damarlı kocaman mantar gibi başı olan siki ortaya çıktı. Bende çıkardım. ergin kocaman sikini sallayarak komidine gitti.iki sigara yakarak birini anneme verdi, bunu yaparken önüne dimdik sikiyle gelmiş nerdeyse ağzına sokacak kadar yaklaşmışdı. o kısa göz göze gelme anlarında anneme tebessüm ederek sikini sıvazladı.

Odada ergin ve ben çırılçıplaktık annemin üzerinde ise danttelli tangası vardı. Annem yatağa uzandı çok sexi duruyordu. Bizde annemin bir lafını bekliyorduk. Ayakta utanmadan ona bakarak siklerimizle oynuyorduk. Annem ergin ve bana “sizde yanıma gelin” dedi. Bizde hemen yanına uzandık. Annem ortamızdaydı ve bir eli benim bir eli erginin sikindeydi. Ve birden erginin dudağına yapıştı. Beni bıraktı ve erginin üzerine çıktı deli gibi öpüşüyorlardı.

Annem erginin kucağında sikinin üstünde kıçını sağa sola çeviriyordu. Siki kırılacaktı çocuğun çünkü sokmamıştı içine ve annemin üzerinde tangası duruyuordu. Sonra annem sırt üstü yatağa uzandı erginde annemin göğüslerini yalamaya başladı. Şapur şupur yalıyodu. Onlar yalaşırken bende 31 çekiyodum.

Sonra ergin ayağa kalktı annemde yatakta oturur pozisyon aldı. Ergin sikni annemin ağzına verdi ve saxo çektirmeye başladı. Annem çok iyi sakso çekiyordu. Saxo bittikten sonra pozisyon değiştirdiler. Annem yanlamasına yatağa uzandı. Ve erginde arkasına geçti. Annemin tangasını sıyırdı ve amına girdi. Yavaş yavaş gitgel yapmaya başladı. Bir taraftanda göğüslerini sıkıyordu. Annemde ohh çok iyi dewam et sabaha kadar sik beni, sizinkiler yarrak olmuş of bitirdiniz beni diye argonun dibine vuruyordu. Ergin annemin içinden çıktı ve annemi ayağa kaldırdı.

Yüzü duvara gelicek şekilde duvara yasladı. Ve arkadan götüne girmeye çalışıyordu. Annem off acıt beni sik götümü dedi. Erginde çekmecede güneş yağını aldı kendi sikine ve onun götüne sürdü Tangayı tekrar sıyırdıktan sonra yavaşça giriyordu annemin götüne. Annem yavaş diyordu. Ergin bir anda kökledi ve annem ahhhhh diye bir ses çıkardı. Ergin hızla gitgel yapmaya başaldı annem artık ohhh ohhh diyordu. Ergin uzun bir süre götünden sikti annemi. Bende bu ana kadar iki kere boşaldım.

Ergin annemin götünden çıktı annem yere eğildi ve göğüslerinin arasına erginin sikini aldı ergin gitgel yapıyordu annemin göğüslerinde bir süre sonra Ergin boşaldı hem ne boşalmak çıkan spermler annemin göğüslerine bulaştı. Sonra annemle ergin beraber banyoya girdiler küveti doldurup içinde saatlerce seviştiler.

Annem küvette erginin kucağına oturmuş içinde erginin siki deli gibi yiyişiyorlardı. Sonra yatakta erginin eli hep annemin götünde ve göğüslerindeydi. Sonra bende onların yanına gittim annemi okşmaya başladım. Annem benide elleriyle boşalttıktan sonra yattık.

Tatilimizin henüz ikinci gününde annem en yakın arkadaşımla birlikte olmuştu. Ve benide çok acayip şekilde azdırmıştı. Daha 13 gün vardı önümüzde ben yatarken kalan günlerde ne olacağını merak ediyordum. Geri kalan günlerde ne mi oldu onlarıda diğer yazılarımda yazacağım.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

eşim isteyince kayınvalidemi siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

eşim isteyince kayınvalidemi siktim

Herkese selam kesinlikle anlatacaklarım doğrudur fantezi değildir yaşanmış gerçek bir hikayedir.adım Mustafa 29 yaşındayım adana da yaşamaktayım adanada özel bir şirkette çalışmaktayım.hikayemi yazmadan önce altı ay boyunca düşündüm çünkü nede olsa aile içinde yaşanmış ve bir sır gibi saklanması gereken özel bir ilişkiyi yazmak öyle kolay değildi.iki yıldır evliyim eşimle severek evlendik üniversite yılarında başlayan ilişkimiz evlilikle sonuçlandı.okul yıllarında başlayan seks yaşantımız halen yoğun bir şekilde devam etmekte.eşimle evlenmeden önce okul yılarında onunla her yerde seviştik diyebilirim boş sınıflar da ağzına verip sayısızca boşaldığım günler oldukça fazladır.eşimle her şeyi konuşurum bizim gizlimiz saklımız yoktur. aynı zamanda onunla tabuları da yıkmış bir seks yaşantımız var diyebilirim.onu çok sevdiğimi bilir ve hiç aldatmayacağımı da..tabuları yıkmışız derken seksin her türlüsünü fantezi eder kendimizi iyice uyarır o hızla sabaha kadar sevişirdik yalnız bir kuralı vardır. Asla götünü siktirmez. Ben defalarca yalvarmama rağmen hiç vermedi bazen bu yüzden kavga eder seksi yarım bıraktığımız günler olurdu. Neyse konumuza dönelim iki yıllık evliyim ama eşimin ailesi ile beş yıllık bir tanışlığımız var. Eşimin ailesi beni tanıdıkça çok sevdi ve tam bir manasıyla evin oğlu gibi oldum diyebilirim Kayınvalidem 41 yaşında beyaz tenli balık etli güzel vücutlu yuvarlak götlü birisidir.beni çok sever ve çok ta kibar davranırdı. nişanlı iken bana hep Mustafa bey şeklinde seslenirdi.gayet bakımlı gösterişli bir kadındır. yaşı 41 ama sadece yaşı neredeyse karımı on sefer sollar. eşimin annesi ile babası arasındaki yaş farkı tam tamına 19 yaş yani kayınpeder tam altmışında ama adam işlerin yoğunluğundan (toptancılık yapıyor Tarsus mersine çevre ilçelere gıda malzemesi dağıtıyor.) Kendisine fazla bakmayan birisi derdi başı paraları her şeyi para ile alacağını zannediyor. evinin mutfağını doldurmak ile eşini mutlu edeceğini zanneden birisi.salak herif öyle bir kadın ihmal edilirmi. Karımla her şeyi paylaştığımız için her şeyi rahat rahat konuşabiliyoruz. ben nişanlı iken bir ara adana dışında yaşamak zorunda kaldım o zamanlar eşimle . telefonda seks yapardık bazen beni çok geç saatlerde arardı neredesin diye kızınca annemlerin yatmasını bekledim derdi. eşimin odası ayrı olmasına karşın telefonda sevişirken bazen dayanamayıp sesli sesli inlerdi. Evdekiler duyar diye evdekilerin yatmasını bekler öyle aradı.ben eşime bu saate kadar niye yatmıyorlar babanın sabah işi yokmu diye söylediğim zamanlar şuan da iş üstündeler derdi. bende anlamamazlıktan gelir. Nasıl yani deyince şuan sevişiyorlar derdi. Odaları yan yana idi ses oraya kadar geliyormuş. bazen eşime onları izlemek istermisin diye sorunca bana bilmem ki isterim herhalde hiç izlemedim sevişen iki insanı merak ediyorum diye söylerdi. bende ona bazen çaktırmadan git izle derdim oda . korkuyorum ya yakalanırsam diye. Bende ona onlar senin ailen olabilir ama olaya öyle bakma netice de bir kadın ve bir erkek öyle bak olaya derdim ve öyle konuştuğumuz akşamlar telefondaki sevişmelerimiz daha bir iniltili oluyordu. Telefon da artık birbirimizi kaybettiğimiz için azğımızdan artık ne çıkarsa deyip nişanlıma hadi Sevgilim sok elini ammına sok dibine kadar babanda annenin dibine kadar sokuyor. Anneni hop hop hoplatıyor bağırtıyor. bak bende seni sikiyorum yakında geleceğim ammını sikeceğim deyip telefonda boşalırdık.tabi evlendikten sonra bu günlerimizi konuşurduk eşime öyle söylediğim için sana şimdi pişmanmısın derken yok değilim diye söylerdi. Derken gel zaman git zaman iki yıllık . evli olmuştuk cinsel hayatımız gayet hızlı bir şekilde devam ediyordu. Son zamanlarda eşimin ailesine çok sık gider olmuştuk. Eşim ile kayınvalidem bir odaya çekiliyor kendi evimize gidene kadar orada konuşuyorlardı.bende kayınpeder ile sözde televizyon izliyordum. adam oturduğu yerde yatıyordu. arasıra uyanıp nasıl ne olmuş deyip etrafına bakınıyordu. bende içimden ne sıkıcı adam oldu bu bizim peder deyip yüzüne gülümsüyordum.böyle nerdeyse iki ay sürdü hemen hemen her akşam gider olduk ben eşimi çok sevdiğimden bir şeyler söylemiyordum. Ama bir akşam eve dönerken ne var her akşam size gidiyoruz. Artık yeter gitmeyelim seninle akşamları uzun uzun sevişmeyi özledim diye sitemde bulundum. oda bana olayların bildiğim gibi olmadığını evde huzurun kalmadığını söyledi verdi. Yatak odamızda anlatması için çok üsteledim olmaz dedi .bende ona benden hiç bir şeyini saklamazdın şimdi ne oldu da saklıyorsun deyince bu benim meselem değil annemin o nedenle söyleyemem söz verdim. bende ona biz her şeyden önce bir arkadaşız sırdaşız ne olup bittiğinden benimde haberim olmalı dedim. çok fazla dayanamayıp anlatı verdi. Annesinin çok zor bir durumda olduğunu babasının artık annesiyle hemen hemen hiç ilgilenmediğini söyledi. bende ne olacak canım sanki bu saatten sonra el ele kol kola olsalar ne olmasalar ne diye cevap verdim eşimde bana o manada değil cinsel manada olduğunu söyledi. bende hemen ozaman işler kötü annen daha 41 yaşında cinsel yönden doymamıştır.eminim ki belki de her akşam baban ile sevişmek ister deyiverdim.eşimde evet aşkım ama babam artık annemle ilgilenemiyor yaşından dolayı on beş dünde bir ya oluyormuş yada olmuyormuş birde nasıl söylesem sana annemi doyuramadan boşalıyor dönüp arkasını yatıyormuş. annem artık bu işi kaldıramıyor. yaşı daha genç isterik bir şekilde babamı her an aldatabileceğini söylüyor. bende sakın anne sen öyle olamazsın deyip onun bu düştüğü durumdan kurtulması için çabalıyorum. bende eşime valla karıcım annen bir afet 18 lik kızlara taş çıkartır. o şimdi baban doyuramıyor diye ne isteriktir. umarımda bir yanlış yapmaz.eşim de bana bir çözüm yolu bulmuş ama nereye kadar diye söyleniyor annem bende ne imiş bulduğu çözüm yolu deyince sakın ama aramızda tamam deyince evdeki yapma meyvelikteki muzu sokuyormuş öyle tatmin oluyormuş ama yine de gerçek bir yarağın yerini tutmuyormuş deyince bende bütün . cesaretimi toplayarak eşime bak biz seninle her şeyi konuşuyoruz ve çözümsüz hiçbir işimiz yok hatırlıyormusun nişanlı iken sana onların sevişmelerini izle çok güzel olacak demiştim hatta telefonda sana bak anneni baban şimdi sikiyor bende seni telefonda annende ne sikilir ammını babanın sikine dayamış ne güzelde ohhluyordur. diye söylüyordum deyince. Eşim artık onları yapamıyorlar. Bende baban yapamayabilir ama annenin bunda suçu ne.. babanla evli olmasımı annen yarak istiyorsa baban da beceremiyorsa annende çözüm bulacaktır. Muhakkak eşimde sendemi annemi destekliyorsun deyince tabiki valla annen bir içim su kim istemez anneni (bu arada eşimin amını külot üstünden okşuyorum) eşimde bana ne o ağzının suları akmaya başladı. sikinde havalandı. demek kim istemez annemi peki sen istiyormusun deyince bir an korktum ve yok canım benle ne işi var lafın geliş söyledim deyince eşim ne bileyim annemi şimdi buracıkda yakalasan sikecekmişsin gibi konuşuyorsun sikinde bir başka şahlandı bende ne yalan söyleyeyim annenin vücudu mükemmel eşim ya benim seninki bambaşka o zaman hadi ne olur beni hemen sik çok doldum. Bende ona annenin sikilmesi hoşuna gitti değilmi yoksa benimle mi düşündün bir an yalan söyleme deyince eşim de evet annemle seni düşündüm nasıl olur. diye ve azdırdı beni bu düşünce hadi beni sik bende eşime annende . olsa onuda sikerdim Sende izlerdin anneni sikmemi istermisin deyince ne olur beni şimdi sik annemide sana siktireceğim söz mü deyince evet söz canıma minnet annem yarak istiyorsa kocamın yarağını alsın. deyince o akşam bir farklı siktim eşimi. sabah oldu uyandık eşime verdiğin sözü tut diye hatırlattım o da bana birkaç . güne kadar babasının bir haftalığını ankaraya kardeşinin yanına gideceğini anneme de bizde kalmasını söyleyeceğim o zaman annemi sikersin. eminim hiç itiraz etmez çünkü ben ses çıkarmaz isem o zaten kim olduğuna değil nasıl sikileceğine bakıyor. Birkaç gün sonra kayınvalidem bize geldi. bizde en iyi şekilde karşıladık bize ne gereği vardı . ben evde tek kalırdım deyince olmaz evde tek canın sıkılır. o da bize zaten hep canım sıkılıyor. Bizde ona burada hiç canın sıkılmaz bak göreceksin iyi eğleneceğiz deyip. Eşimle planı uygulamaya başladık akşam oldu. yemekler yenildi televizyon izlemeye başladık ben eşime yarın pazar biraz yatarız erkenden kalkmayalım televizyonda güzel bir filim bulda izleyelim uydudan gezinirken yarı erotik yarı korku bir filim yakaladık ben eşimle aynı kanepe de oturuyordum kayınvalidem ise karşı kanepe de korku sahnelerinde eşim bana iyice sokuluyor nerede ise kuçağıma oturacak şekilde adana zaten yazın çok sıcak eşimin üstünde badi bir penye askılı altında ise tayt var öyle . bir sarmiş sarmalamışki taşacak durumda kayınvalidem ise bir etek ve üstünde sıfır kol bir penye vardı. Sevişme sahnelerinde ise değiştirmek ister bahanesi yapıyordum eşim benim için bir sakıncası yok anne senin için varmı deyince oda benim içinde yok. ama bu arada boş durmuyor sahneler de ben ve eşim pozisyonlara bakıp of ne pozisyon ama nerden bulurlar eşimde insanı azdırıyorlar evli olmayan insan bunu nasıl izler neyseki kocam var filim bitince ben hemen yatacağım beni fazla bekletme tamam mı kocacığım. Sonra annesine dönüp değilmi anne evli olmayan adam bu filmi izlemesin işi çok zor sonra deyince biz evli oldukta ne oldu kızım babanı mum yakta bul bulabilirsen. Bende valla bir hafta zor nasıl dayanacaksın deyince ben beş aydır dayanıyorum söyleyince eşimde anne bana kızma ama mustafaya herşeyi anlattım biliyor. Kayınvalidemde biliyordum zaten azğında bakla ıslanmaz senin. Umarım herşeyi anlatmamışsındır. deyince. Ben ne yazık herşeyi ama utanılacak birşey değil kocan utansın seni doyuramıyor ise seni yapma muzlar ile baş başa bırakıyor ise. Kayınvalidem bana kızmadınız değilmi anladınız değilmi deyince bende seni çok iyi anladık sana yardım edeceğiz nasıl kızın izin verdi seninle sevişmeme tabi sende istersen sonrada eşim anne ben seni anlıyorum Bu akşam kocam senin doy bu akşam bende ayağa kalkıp . kayınvalidemin yanına gittim ayağa kalktı. Bu akşam seni sabaha kadar sikecem hemde kızının yanında seni becerecem sikmeyin ammını sikerler deyip dudak dudağa yapıştık ellerim boş durmuyor o güzel diri gögüslerini okşuyordum. Oda eli ile sikimi okşuyordu üstümüzdekilerini bir çırpıda çıkardıktan sonra sadece don ile kalmıştık vucudu gerçekten harika idi kanepeye oturttum boynundan başlayıp göbeğine kadar yaladım. sonra külodunu çıkartıp amına daldım öyle bir yalıyordum ki elleri ile dilimi daha derinlere sokayım diye bastırıyordu.ban hadi beni sik artık beş aydır hasretim yarağa dağıt sik sok ammım senin bende ona seni sikecem becerecem kızını bağırttığım gibi seni de bağırtacam kayınvalidem ise ohhh ahhhh siikkkk kooooyyy hadi sikiniii istiyorum diye karşılık veriyordu eşimde çıplak olmuş bir eli ammımda bir eli gögüslerinde kendi kendini sikiyordu. kayın valideme sikimi azğına alıp kıvamına getirmesini istedim oda hemen doğruldu beni yere uzattı. 69 pozisyonu aldırdı. başladı yalamaya öyle isterik olmuşki karı sikim azğında kayboluyordu. kıvama gelince üzerine oturmak istedi bende dur bakalım uzan dedim uzandı iki bacağını tutup havaya kaldırdım birleştirdim sol omuzuma aldım ammı kabak gibi ortaya çıktı tabiki götüde sonra üstüne iyice abandım ayak ucları nerdeyse yere değecekti.diz kapakları gögüsleri ile yapışık durumda idi. sikimi ammına dayadım ammın dudaklarına değdirdim hafif başını geçirdim sonra var güçümle yüklendim kayın validemden bir ohh sesi çıktı odada yankılandı. ben orta hızda gidip gelmeye başladımki karı boşalmaya başladı.zangır zangır titreyerek kendini salıverdi ben bir kaç dakika bekleyerek kendisine gelmesine izin verdim zaten işime de geliyordu hemen boşalmak istemedim. Sonra ona nasılsın deyince çok çok iyiyim müthiştin ama doymadım. zaten bende boşalmadım deyip hafif yinik sikimi ağzına dayadım yaladı sonra üzerine oturmasını söyledim üzerine oturunca aynı anda ohhh sesi çıktı. bir süre öyle siktim sonra sırtı dönük üzerine oturttum bir süre de öyle siktim artık geleceğimi anladım üzerinden kalkmasını söyledim. altıma alıp üzerine doğru gögüslerine göbegine boşaldım.ama ben doymuyordum ağzına almasını söyledim oda hemen aldı. eşim ise bizi izlemeye devam ediyordu. skim tam kıvvamına gelince domalttımarkasına geçip sikimi sokmaya başladım artık ağzımdan neler çıkıyordu hiç umursamıyordum hadi kocanı boynuzlayan karı sikim senin ammını dağıtacam oda bana sik aslanım yiğitim ammın senin heryerim senin sana herşey serbest sik beni bende . ammına daha hızlı gidip geliyordum ki karı bir daha boşaldı .arkasından bende ammından çıkıp bana doğru döndürüp sikimi ağzına dayayıp emmesini söyledim ağzına aldı bir iki girişten sonra ağzına boşaldım ben ağzından çıkartır diye düşünürken karı yutmaya başladı sonra ağzından çıkartıp hafif başını sallayarak son damlasınında çıkmasını sağladı ve onu da emdi eşim hayret ile izliyordu . çünkü o bile bana hiç bunu yapmamıştı. bende içimden karı yavaş yavaş ne mal olduğunu göstermeye başladı deyip sevinmeyebaşladım . kalktı banyo yapacacını söyledi bende eşimin yanına gidip seni sikmemi istermisin deyince bu akşam annemın onunla ilgilen bende banyoya girdim beni görünce ne . o damat doymadın galiba bende senin o ammına doyulurmu deyip küvete girdim sikimi ağzına dayadım kaldırdı. bende ammımı yaladıktan sonra arkasına geçip öne doğru eğilmesini söyledim o da musluk başını tutarak iyice domaldı. benim niyetim götünü sikmekti çünkü şimdiye kadar hiç sikmemiştim.çok merakım vardı eşim de hiç vermezdi. bende annesinden alır. deyip ammına sokmaya başladım şampuan ı elime bolca döktükten sonra bolcada iki kalçasının arasına döktüm önce işaret parmağımı sokmaya çalıştım tabi bu arada ammını sikiyorum ama niyetimi de belli ediyordun sonra iki parmak derken göt deliği iyice açıldı. amından çıkıp götüne dayadım sikimi karı hiç birşey söylemeden bekliyor du demek ki götünü bana siktirecekti çok mutlu idim yavaş yavaş içine girmeye başladım muhteşem bir duygu göt sikmek dap dar bir delik sonra iyice yüklendim kayınvalidemden bir ah çıktı ama belli ki istiyordu götünü geriye doğru itiyordu yaklaşık yarım saat götünü siktim oda bende bir bütün olmuş sikişiyorduk eşimden almadığım zevki anasından alıyordum arasıra çıkartıp götünün sikimin şeklini almiş halini izliyordum. kayınvalidemde kendini siktirmenin zevki ile inliyordu derken boşalma zamanı gelmişti bende götünün derinliklerine boşaldım. sonra yıkanıp çıktık. bir hafta boyunca kayınvalidemi siktim. iki sefer ammından bir seferde götünden şimdi halen sikiyorum eşim sesini çıkarmıyor. bazen kayınpederin evinde ikende ona çaktırmadan ayak üstü sikiyorum götünü bana hiç itiraz etmeden veriyor. bazen ağzına bazende götüne boşalıyorum.
Alıntıdır…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Güzide & Ömer – Fantaziden Gerçeğe 1

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Güzide & Ömer – Fantaziden Gerçeğe 1
Güzide & Ömer – Fantaziden Gerçeğe 1

Ben Ömer. Karım Güzide ile özellikle sex hayatımız konusunda çok iyi anlaşırız. Birbirimizden saklımız gizlimiz yoktur. Kaçamaklarımızı bazen habersiz yaşarız, bazen önceden haber vererek ama sonunda biliriz ki birbirimize kesin anlatacağız ve gizli bir şeyimiz olmayacak. XHamster ve özellikle hkayeler sayfasını esk**en beri ilgiyle takip ederiz. Güzide de geçtiğimiz yıllarda önce fantazisini kurduğumuz sonrada yaşadığımız değişimi ve bir tatil deneyimini anlatmaya karar verdi.
Sizlere keyifli iyi okumalar….

Ben Güzide. Bu siteyi sık sık kocam Ömer ile birlikte takip ediyoruz. Özellikle de gönderilen hikayeler ilgimizi çekmekte. Bu arada bir çoğunun insanların gerçekleştirmeyi düşündükleri fantazileri olduklarını düşünmekteyim. Belki bunlardan bazıları gerçekten doğru olabilir. Yine de bunları okumak bana çok zevk veriyor ve beni şehvetlendiriyor. Bu hikayeleri okumaya başladıktan sonra seks yaşantımızda belirgin değişiklikler olmaya başladı. İşte burada yazacaklarım da bu değişikliklerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Benim yaşadıklarımın da gerçek olanlar arasında yerini alacağına inanıyorum. Okuyanlar benim gibi şüphe ile bakacaklardır. Olsun ister gerçek isterse sadece fantazi olduklarını düşünün burada sizinle paylaşmaktan büyük zevk duyacağım. Birileri benim yaşadıklarımı okuyarak şehvetlenecek, karıların amı ıslanacak, erkeklerin siki kalkacak ve şehvetli dakikalar yaşanacak. Belki bazıları benzerlerini yaşamak isteyecekler; yeni aşk ve şehvet dolu gecelere yelken açarak pupa yelken ilerleyeceklerdir.
Ben Ömer. Bu yazıyı karımla birlikte kaleme alıyoruz. Karımın da bahsettiği gibi sitedeki fantazileri okumaya başladıktan sonra gecelerimiz daha da renklenmişti. Aslında biz zaten yatakta iken çeşitli fantaziler üretir ve bu fantazilerin etkisi altında sevişirdik. Ancak bazen kendimizden endişe etmiyor da değildik. Bu site ile tanıştıktan sonra artık yalnız olmadığımızı anlamak bizi epey rahatlattı. Çünkü artık biliyorduk ki seks fantazileri üreten ve belki de onları yaşayanlar dünyasında yalnız değildik. Bizim gibi bir çok insan vardı. Daha rahat olarak fantezilerimizi üretmeye başlamıştık. Fantezilerimizi artık daha geniş alanlara yaymaya başlamıştık. Okuduğumuz fantaziler bazen başlangıç noktası oluyor, bazen tamamen kendisi oluyordu. Önceleri sadece ikimizin yaşayabileceği basit fanteziler kurarken artık o kadar çeşitlenmişti ki… grup seks, başkaları ile sevişmek, karımı başka erkeklerle şikişirken seyretmek, karımı gözleri bağlı tanıdığı ama görmeyeceği ve öğrenmeyeceği birine siktirmek ve bunlardan üç erkeğin aynı anda karımı sikmesi en çok hoşumuza gidenler arasındaydı. Daha önceleri karımla sevişirken ben karımın amını yalıyor, göt deliğine parmağımla masaj yapıyordum. Evet onu götten sikmek, ağzına menilerimi boşaltmak istiyordum. Ama bunları bir türlü başaramamıştım. Karım bu konuda biraz isteksizdi. Ama bu site ile tanıştıktan sonra bunların hepsi sırasıyla gerçek oldu. Ayrıca fantazilerimiz o kadar çeşitlendi ki bunları sırasıyla anlatacağız.

Kocamında bahsettiği gibi. İnternette bu sitedeki hikayeleri okumadan önce kocamla iki kişilik fantazilerimiz vardı. Kocam hep beni götümden sikmek istemişti. Bu konuda biraz çekingendim. Hatta, bir seferinde denemiştik ve daha girmeden çok acıdığı için vazgeçmiştim. Kocamın sikini öpmekten çok hoşlanıyordum. Ama menilerini ağzıma boşaltmasını bunu aklımın ucundan dahi geçirmiyordum. Fantastik seks hikayeleri okudukça gittikçe ben de bu konularda bir merak ve istek uyanmaya başlamıştı. Bir ara kocam uzunca bir süre iş seyahatine çıkmak zorunda kalmıştı. İnternette birbirimizle seksi ve argo chat yapmıştık. Kocamı o kadar çok özlemiştim ki onu içime almak istiyordum. Hayaller kuruyordum. Gelince beni sikecekti. Artık karar vermiştim. Sikinden fışkıran sularını içecektim. Ardından yarağının götümün ta dibine kadar girmesini arzuluyordum. O kadar azgınlaşmıştım ki anlatamam. Bedenim artık yarak istiyordu. İşte ben böyle yarağa susamış bir haldeyken başımdan çok ilginç bir olay geçti. Fantazilerimizin arasında başkaları ile sevişmekte yer almaya başlamıştı. Bazen birbirimizi başkası gibi hayal eder, öyle sevişirdik… bu sevişmelerimizden çok hoşlanıyorduk. Kocam bana başka yarak isteyip istemediğimi sorardı. Önceleri bilmem diyordum. Ama sonraları isterim demeye başlamıştım. Artık gerçekten de istiyordum. Ama korkuyordum. Bana çok uzak görünüyordu. Yapamazdım.
Bilirsiniz bu günlerde pazarlardan alışveriş yapmak oldukça revaçta… Ben de sık sık semt pazarlarını ziyaret ederim. Daha önce hiç gitmediğim bir pazarın methini çok duymaktaydım. Pazarın kurulduğu bir gün otobüse atladım. Amacım pazarda güzel bir şeyler bulursam almaktı. Pazarda epeyce dolandıktan ve bir iki şey aldıktan sonra epey yorulmuştum. Pazardan çıktığımda çok yorulmuştum. İşe dönmek üzere nereden otobüse bineceğime bakınırken orta yaşlı takım elbiseli birisine gideceğim yere otobüsün nereden kalktığını sordum. Adam bana dönerek ben de o tarafa gidiyorum. İsterseniz ben bırakabilirim. Arabam işte şurada deyince hınca hınç dolu otobüste tekrar geri dönmektense teklifini neden olmasın diyerek kabul ettim. Anlaşılan yabancı birisiydi. Arabanın plakası yabancıydı çünkü. Arabaya binince teşekkür ettim. Çok nazik birisi olduğunu söyledim. Konuşmaya başladı. İş adamıydı. İş için sık sık seyahat etmesi gerektiğinden bahsediyordu. İş seyahatlerini hep yalnız yaptığından sıkıcı geçtiğinden bahsediyordu.
Sonra bana dönerek “Siz çok rahat bir bayansızın.” dedi.
“Rahat olmamak için bir neden göremiyorum.” diye cevapladım.
“İşte bu rahatlığınız çok hoşuma gitti. Sizinle arkadaş olmak isterim.” dedi. Ben ona doğru ters bakınca hemen ekledi.
“Yanlış anlamayın sadece arkadaş olmaktan bahsediyorum. Buraya geldiğim zamanlarda sizinle bir yerde oturup muhabbet etmek isterim. Beraber bir şeyler yer, içeriz.”
Adam kesin iş seyahatlerine renk katmaya çalışıyordu. Evet kendine buraya geldiği zamanlarda sikecek bir karı arıyordu. Ben de hedeflerden birisiydim. Üzerimde çalışıyordu. Bu düşünceler beni birden heyecanlandırmıştı. Bir an başkaları ile sevişme fantazilerimiz aklıma gelmişti. İşte fantazim hemen yanıbaşımda gerçekleştirilmeye bu kadar yakındı. Adam keşke sikişmek isteyeceğim bir tip olsaydı. Altına yatmak işten bile değildi. Şimdi beni otele götürür çatır çatır sikerdi. Tam bir orospu olurdum. Ama adam bana hiçte o kadar çekici gelmemişti. Fakat yine de orospu olmak düşüncesi beni heyecanlandırmıştı. Bu arada artık işyerime iyice yaklaşmıştık.
“Sizi bir şeyler içmeye davet etmek istiyorum” dedi. Davetini nazikçe iş gerekçesiyle reddettim.
Fakat ısrarla “Sizinle yine görüşmek isterim. Telefon numaranızı verin hiç olmazsa.” dedi. Onuda reddedince e mail adresimi istedi. E mail adresim olmadığını söyledim. Arabadan indim. Ama yine de çok heyecanlanmıştım. Demek bu kadar kolaydı. Heriften o kadar hoşlanmamıştım. Hoşlandığım bir tip olsaydı. Acaba yaparmıydım. Bu konuya esk**en kesinlikle hayır diyebilirdim. Daha sonra anlatacaklarım bu soruya artık cevap vermemi gereksiz kıldı.
Kocamı havaalanında karşıladım. Onun için o gün özel olarak giyinmiştim. Kısa bir etek, yüksek ve sivri topuklu ayakkabılar ve gögüs kısmı açık bir bluz ancak hava soğuk olduğu için üzerime manto giymiştim. Aslında manto üzerimde olmasa beni herkes oracıkta sikmeye kalkardı. Bir bakıma manto da iyi oldu. Kocamımı havaalanın kapısından çıkarken gördüğümde kalbim güp güp atmaya başlamıştı. Vücudum adeta titriyordu. Konuşurken sesim çatallaşıyordu. Hemen oracıkta sikişmek istiyordum. Dudaklarından öptüm. Hemen arabaya koştuk. Onun da heyecanlı olduğunu hissediyordum. Ona tamamen teslim olacağımı anlamış olmalıydı. Bu sefer başka türlü sikişecektik. Götümü delecek, ağzıma sularını fışkırtacaktı. Yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Arabayı nasıl kullandığımı bilmiyorum. Vücudum o kadar titriyordu ki….Bana göndermiş olduğu epostalar beni çılgına çevirmişti. Harika şeyler yazıyordu.
Eve geldik. Hemen yatak odasına geçtik. Sevişmeye başladık. Kocama götümü ertesi gün öğlen sikebileceğini bunun için vazelin aldığımı söyledim. Harikasın diyerek amımı yalamaya başladı. Ona ben de artık götten sikişmek istiyorum. Götüme yarağının girmesini istiyorum dedikçe çılgına dönüyordu. Bu ara altmış dokuz pozisyonuna geçtik. Sikini emiyordum. Artık öpmüyor emiyordum. Alabildiğim kadar ağzımın içine alıyordum. Amım yalanmaktan bu arada sırılsıklam olmuştu. Yarağı tamamen şişmiş damarlarını hissedebiliyordum. Sonra yeniden dudaklarımdan öpmeye başladı. Yarağının amımla o kadar aradan sonra yeniden buluşması muhteşemdi. Yavaşça kayarak amımın dibine ulaştı. Amım artık yarağı ile şehvetli dakikalarını yaşamaya başlamış ve tüm vücudumda sikilmenin zevkini yaşıyordum. Bir süre sonra siki dışarı çıktı ve spermlerini göbeğime boşalttı. Sonra kocam yan tarafıma devrildi. Ellimle sikini okşamaya başladım. Göbeğine üzerime yıkıldığından spermler bulaşmıştı. Elim meni olmuştu. Elimi ağzıma götürdüm. Evet menilerinin tadına bakmıştım. Nasıl diye sordu. “Tatsız” diye cevaplayınca ben de tadına baktım. Biraz tuzluydu. Bunu ben içebilirdim. Nitekim gece seviştikten sonra yine yan tarafıma yığılınca sikini ağzıma aldım. Hala emdikçe meni geliyordu. Ağzım ağzımın kenarları dilim artık meni olmuştu. Bu arada kocamın siki o kadar hassaslaşmıştı ki ben emdikçe sarsılıyordu. Sonra beni kendine çekti. Meni dolu ağzımı yaladı. Öptü.

Karım beni havaalanında karşılamıştı. Onu görünce bacaklarımın bağının çözüleceğini sandım. Arabaya kadar nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Direksiyona oturduğunda ise bacakları karşımdaydı. Aman allahım siyah ince fileli bir çorap giymişti. Manzara muhteşemdi. Bugün inşallah uzun süre dayanabilirim diye düşünürken eve gelmiştik. Yukarı çıktığımızda karımın mantosunu çıkarınca karşımda ki karıma saldırdığımı hatırlıyorum. Sonra bana götünü sikebileceğimi söylemesi beni daha da çıldırtmıştı. Hele bir de vazelin aldım deyince gerçekten ciddi olduğunu anlamıştım. Maalesef ilk sikişmemizde karım bana yetişemedi. Ben ondan daha hızlı gittim. Gece ise artık daha sakindim. Bu sefer oda orgazm olmuştu. Karımın göbeğine boşaldıktan sonra bir süre üzerine yığıldm ve sonra yanına sırt üztü uzandım. Bu arada karım sikimi emmeye başladı. Harika bir şeydi. Sikimin tepesi o kadar hassaslaşmıştı ki emdikçe işeme hissi geliyordu. Neredeyse ağzına işeyecektim. Onu kendime çektim. Meni dolu ağzını öptüm yaladım. Karımla sevişmelerimiz artık dolu dizgin gidiyordu. İlk kez götünü siktiğimde çok heyecanlanmıştım. Kısa sürmüştü. Ertesi gün öğlen sevişirken tekrar iş seyahatine çıkmadan önce onu yeniden götten sikeceğimi söyleyince şimdi sik dedi. Fırsatı kaçırmadım tabiiki… Hemen vazelini aldım. Göt deliğine tatbik ettim. Sikimi göt deliğine sokmaya başladım. Çok acımıştı. Önce sikimi çıkardım. Sonra yeniden sokmaya başladım. Acı çektiği her halinden belliydi. Her an vazgeçebilirdi. Bekleyerek yavaş yavaş dibine kadar soktum. Tamam dibine kadar girdimi diye sordu. Evet biraz böyle bekleyeceğim dedim. Sonra yavaş yavaş sikmeye başladım. Artık götü delinmiş, sikime yol açılmıştı. Daracık delikte sikim artık daha rahat gidip geliyordu. O da rahatlamıştı. Aynadan kendini götten sikilir pozisyonda izliyordu. Bir dahaki sefere ona öyle bir pozisyonda sikmek istiyorum ki amı boşta götüne yarağımın girişini ve göt deliğinin nasıl açıldığını görebilsin. Bir daha ki sikişmelerimizde bunu daha rahat yapabileceğiz. Evden ayrılmadan bir gece önce oldukça uzun süren bir sevişme seansında ben onu sikerken yine fantazilerimizden bahsediyorduk.
“Bir ara ben ona bir arkadaşınla seni Bodrum’a göndereyim. İstermisin?” diye sordum. Cevabı “olur.” idi. “Peki iki bayan orada neler yaparsınız. Kesin sikişirsiniz.”dedim. “Valla, Sevtap ile gidersek kesin…” diye yanıtlayınca “Nasıl bu kadar emin olabildiğini” sordum.”Onun sevgilisi var. Zaten kızlarla o bunun için tatile gidiyor. Bazen biz fotoğraflardaki sikler için ne kadar büyük vb gibi yorumlar yaparken kızım siz de hiç bir şey görmemişsiniz diyor. Oradan biliyorum. Ayrıca sikiştiğini söylüyor.” dedi. “Yani nasıl sikiştiğini anlatıyor mu ? ” diye sorunca ” Yok canım o kadar da değil.”diye yanıtladı.
Daha sonra bir ara tuvalete gidip geldi. Bana yukarıda bahsettiği adamı anlattı. “Ona sikişiverseydin. Hazır fırsat…” deyiverdim.
Karımın cevabı ise daha ilginçti “Adam hoşuma gitmedi.”. Demek ki adam hoşuna gitse sikişecekti. Orospuluğa terfi edecekti. Acaba sikişseydi. Ne yapardım diye kendi kendime düşündüğümde ben karımı seviyorum. Karımın aklında böyle bir şey yokken başkaları ile sikişme fikrini onun aklına ben soktum. Ama aslında bu kadar yakın olması da biraz ürkütmedi değil. Bir kendi kaşındığımdan birisi de benim karının amını kaşımış olurdu. İki hem herhalde artık gerçek bir orospuyu sikmek daha hoş olurdu. Fantazilerimizde karımın başkaları ile şikişmesi de sıklıkla yer almaktaydı. Karım benden başka erkekle şikişmemişti. Ben de karımın başkaları ile sikişmesini istiyordum. Bu da gerçekleşmiş olurdu. Buna herhalde memnun olurdum. Ayrıca karım benden böyle bir şeyi saklarsa o zaman beni aldatmış olurdu. Karım bana her zaman açık davranmıştır. Karımla fantazilerimiz arasında grup yapmakta her zaman yer almaktaydı. Karım hep beraber olduğumuz bir ortamda başka bir erkekle sikişebileceğini söylerdi. Eğer böyle sikişseydi de kabulumdü.

….devam edecek….

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

PROSTAT ORGAZMI ?

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

PROSTAT ORGAZMI ?
Herkese Merhaba,

Bu sorumu herkes cevaplayabilir.

Tecrübesi olan, olmayan veya fikir vermek isteyen veya tecrübesi olupta paylaşmak isteyen herkes bu konuya katılabilir.

Umarım bu sorumun cevabını burada bulabilirim.

Yıllardan beri anal ilişki yaşıyorum, yıllardan beri dildo kullanıyorum, hatta düzenli strapon ilişkim var.

İlişki esnasında ve boşalırken çok zevk alıyorum, fazla fazla, dolu dolu boşalabiliyorum.

Fakat ilişki esnasında hani şu videolarda gördüğümüz sert, dimdik, ereksiyon halini bir türlü yaşayamıyorum.

Konunun başlığından anlaşılacağı gibi prostat orgazmı ile alakalı sorumun detayı şöyle;

prostat masajı esnasında veya anal ilişki esnasında ereksiyon olamama durumunu sizlere sormak istiyorum. Aslında ereksiyon oluyorum fakat illa ki pensime dokunulması gerekiyor.

Ben istiyorum ki, dokunmadan ereksiyon hali gerçekleşsin.

Sizce nedendir?

Strapon ile veya dildo ile ilişki esnasında nasıl kalıcı ereksiyon olabilirim?

Bilen varsa veya tecrübeli olan arkadaşlar varsa lütfen fikir paylaşsın.

Şimdiden teşekkürler.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir Kadın Yaratmak -2-

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Bir Kadın Yaratmak -2-
Merakla açtım …

Bora “Harika bir geceydi, merak etmeyin bir daha ne sözünü ne de imasını yapacağım, benim için o bir rüyaydı” yazıyordu. Gülümsedim, insanın böyle anlayışlı ve düşünceli arkadaşları olması harikaydı.

O sırada Aylin’in sesini duydum beni çağırıyordu, hemen yanına gittim. Yatakta oturmuş yorgana sarınmış şaşkın bir şekilde etrafına bakınıyordu. İçeri girdiğimde “Burası neresi… diye sordu.

Ben “Bora’nın evindeyiz deyinde “Ooffff başım çok ağrıyor dün gece nooldu, ne kadar çok içmişim” dedi. Şaşırmıştım! Acaba gerçekten hatırlamıyor olabilir miyidi? “Aahhh çok ağrıyor başım … elbiselerimi niye çıkarttın? Niye çıplağım ben naaptık dün gece” diye sorunca istemsizce yalan söyledim “Çok içtik, sonra buraya gelip müzik dinledik, içkiye devam ettik, sen çok sarhoş oldun kustun filan Bora’da burada kalın deyince burada kaldık. Sarhoşken 10 kaplan gücünde olduğunu söylemiş miydim” deyip sırıttım. Aylin acıyla buruşmuş yüzüyle beni onun bu kadar içki içmesini engellemediğim için ve sarhoşluğundan faydalanarak onu bu kadar hoyrat siktiğim için şikayet etmeye başlamıştı bile.

Her şey eskisi gibiydi, gerçekten hiçbir şey hatırlamıyordu!!

Vay be bu hap harikaydı.

Uzun bir şikayet ve suçlama faslından sonra toparlanıp çıktık.

Aylin bir hafta boyunca başımın etini yedi. Yok niye engel olmamışım o kadar içmesine, yok sarhoşken neden sikmişim onu her yanı ağrıyormuş ama hiç tınmadım bile içim içime sığmıyordu tek düşündüğüm bunu en kısa zamanda yine tekrarlamaktı.

Bir hafta sonra evde rakı balık gecesi yaptığımızda yine tekrarladım ve yine harikaydı. Aylin alkol ve ilacı karıştırdığımda bir seks makinesine dönüşüyordu inanılmaz istekli oluyor, normalde asla yapmayacağı her türlü fantezi ve oyuna açık oluyor ve kolaylıkla orgazm olabilen bir kadına dönüşüyordu. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyordum ama Bora’yla geçirdiğimiz gece de aklımdan çıkmıyordu. O akşam karımın başka bir erkeğin altında inlemesi, amını götünü istekle siktirmesi, ağzında başka bir erkeğin sikiyle gözlerimin içine bakmasından aldığım zevk ve heyecan bambaşkaydı. O geceden beri yaklaşık 3 hafta geçmişti artık ciddi ciddi Bora’yla konuşup durumu anlatıp bir kere daha tekrarlamayı teklif etmeye karar verdim.

Aylin’in de bu arada aybaşı başlamıştı. Yani hazırlık yapmak için en az 4 gün vardı önümde.

Sabah ilk iş Bora’yı aradım hal hatırdan sonra öğlen beraber yemek yiyelim mi seninle bir şey konuşmak istiyorum dediğimde

-Ya gerçekten sorun yok ben unuttum bile o geceyi… derken

-Hayır başka bi şey konuşmak istiyorum dedim. Anlaştık ve öğlen yemekte buluştuk. Ona o gece olan her şeyi ve Aylin’in o gece yaptıklarımızı hiç hatırlamadığını anlattığımda Bora şaşkınlıkla

-Hiç mi hatırlamıyor? Diye sordu

-Evet hiçbir şey hatırlamıyor. Dediğimde yüzünde kocaman bir gülümse belirdi

–Muhteşem! Çok rahatladım şimdi, seni şanslı hergele deyip gülmeye başladı.

Ben ona bunu bir defa daha yapmak isteyip istemediğini sorduğumda ciddi misin diyebildi. Ona çok ciddi olduğumu ve o geceyi tekrarlamak istediğimi söylediğimde

-Sen eminsen ben hazırım, istediğin zaman dedi.

Anlaşmıştık çok mutluydum. Ofise döndüğümde hemen plan yapmaya başladım 4 gün sonra Perşembe günüydü Aylin’in aybaşı bitmiş olacaktı. Cumartesi evde bir parti yapmaya karar verip Aylin’in en sevdiği arkadaşları başta olmak üzere yakın çevremizi aramaya başladım. Ne olur ne olmaz diye Aylin’e emri vaki yapacaktım, planımı riske atmaya hiç niyetim yoktu.

Şansıma Aylin’in en sevdiği arkadaşları Murat, Figen ve Seda kabul etmişti,tanıdığımız 4 kişi daha müsaitti. Bir de Aylin’in hiç tanımadığı benim iş yerinden ve üniversiteden 6 kişi daha davet etmiştim.

Aylin’i arayarak cumartesi günü evde parti vermek istediğimi Figen, Murat ve Seda, Bora ve diğer 4 arkadaşımızın da gelmeyi istediklerini söyleyince kabul etmekten başka şansı kalmamıştı. Plan çalışıyordu içim içime sığmıyordu. İple çektim Cumartesi’yi.

Beklenen gün gelmişti Aylin’le alışveriş yaptık evi hazırladık hava kararınca ilk konuklar gelmeye başlamıştı Parti başlamış içkiler su gibi akmaya başlamıştı. İçerisi çok kalabalıktı. Birden Bora’yı gördüm, gelmişti yanında da daha genç ve çok uzun boylu yapılı bir genç vardı. Doğruca yanımıza geldi. Biraz sıkıntılı görünüyordu, özür dileyen bir ifade ile kardeşinin üniversite okuduğu Polonya’dan sürpriz bir ziyaret yaptığını ve mecburen yanında getirmek zorunda kaldığını ve planı iptal etmemiz gerektiğini söyleyip özür dileyince dünya başıma yıkıldı. Günlerdir hayalini kurduğum plan bozulmak üzereydi. Öte yandan tanımadığım bir üçüncü kişiyle nasıl olacaktı Bora ne düşünürdü, kardeşi ne yapardı bir sürü soru kafamda uçuşuyordu.

Hay Allah diyebildim sadece.

Sonra Bora kardeşi Burak’ı benimle, Aylin’le ve diğer arkadaşlarımızla tanıştırdı. Müzik harikaydı, içkiler su gibi akıyordu. Herkes sarhoş olmuş dans ediyordu sadece Bora ve ben kontrollüydük. Bora salonun ortasında kardeşi ile dans eden Aylin’i izliyordu, aslında gözleriyle yiyordu. Onun da en az benim kadar hayal kırıklığına uğradığını anlamıştım. Aylin’e ilacı çoktan vermiştim, yine buram buram seks kokan bir kadına dönüşmüş çılgınca dans ediyordu, gerçekten de salondaki en harika kadındı kumral saçları çıplak omuzlarında dans ediyor, straples elbisesi, dimdik göğüslerini, kavisli belini ve dolgun kalçalarını sergiliyordu. Dizlerinin hemen üstünde başlayan elbisesinin etekleri ise o kıvırdıkça bir yukarı bir aşağı kayıp o ip incecik bileklerinin üzerindeki bacaklarının dişi güzelliğini sergiliyordu.

Bora’yla göz göze geldik, yanıma gelerek gelsene bi dakika dedi ve beni daha sessiz olan mutfağa götürdü utangaç bir ifadeyle sana bir şey soracağım ama yanlış anlama lütfen dedi ve bu maceranın gizli kalmasını çok iyi anladığını ve aklına bir çözüm geldiğini söyleyerek Burak’a da o haptan verelim, hatta iki tane verelim o fazla doz alınca zaten uyuyakalır biz de planımızı uygulayabiliriz ne dersin? deyince sonunda yüzüm gülmüştü. Hemen kabul ettim ve Burak için duble doz bir içki hazırladım. Salona döndük Bora Burak’a hazırladığımız içkiyi verdi.

Ben çok sarhoşmuşum gibi kanepeye oturdum. Karşımda dans eden Aylin’e baktım. Elindeki içkisi de gördüğüm kadarıyla bitmek üzereydi. Yanaklarının kızardığını, gözlerinin parlamaya başladığını görebiliyordum.

Artık partinin bitmesini istiyordum. Herkesin gitmesini ve güzeller güzeli karımı amından götünden sikmeyi istiyordum. Aylin’in yanına gittim ve onunla dans etmeye başladım ellerim kalçalarında dolaşıyor, eteğini bilinçli olarak Bora’nın görebileceği yerlerde yukarı çekiyordum, Bora ise gülümsüyor, büyük olasılıkla Aylin’i nasıl sikeceğini düşünüyordu. Dozumuzu iyice arttırmıştık artık dilim Aylin’in ağzının içindeydi. Çılgınca öpüşüyorduk sonra Bora’nın bi şey işaret ettiğini gördüm telefonunu gösterip sizi çekebilir miyim diye soruyordu. Çok iyi bir fikirdi daha sonra seyredebilirdik bu muhteşem geceyi. Gözlerimle onaylayınca Bora telefonunu kaldırdı ve çekmeye başladı. Aylin dilimi emiyordu , ben onun dilini emiyordum, taş gibiydim, Bora’nın tarafına döndüğümüzde Aylinin kalçalarını daha belirgin hareketle sıkmaya, okşamaya, eteği daha da yukarı çekmeye başlamıştım. Bora’da taş gibiydi pantolonunun önü belirgin bir şekilde kabarıktı. Artık herkes gitsin istiyordum sanki müzik yüzündenmiş gibi herkesin duyabileceği bir sesle Aylin’e çok sarhoş oldum tatlım, yatıyorum ben dedim, hemen ardından da kulağına Bora ve kardeşinin de çok sarhoş olduklarını onların da misafir odasında kalacaklarını söyledim ve sallanarak odamıza ilerlerken hala evde kalmış arkadaşlarımıza kusura bakmayın çok sarhoş oldum yatmaya gidiyorum ben diyordum. Odaya vardığımda kapıyı aralayarak beklemeye başladım.

Vakit geçmek bilmiyordu. Birazdan Bora ve Burak’ın da misafirlere iyi geceler deyip odalarına gittiklerini duydum. Mesaj attım odada kal ben seni çağırınca gel dedim. En sonunda 10-15 dakika sonra son misafir de gidince odadan çıkarak salona Aylin’in yanına gittim ve sarılarak öpmeye başladım hem sarhoş hem de ilacın etkisindeki Aylin kıkır kıkır kıkırdıyordu. Salonun ortasında öpüşmeye devam ettik elimle eteğini yukarı çekerek kalçalarını yoğuruyordum, taş gibi olmuştum, o da kesik kesik nefes almaya başlamıştı, sert bi hareketle elbisesini aşağı çekince göğüsleri dışarı fırladı, kanepeye doğru iterken külotunu çıkar çabuk dedim. Gidip salonun ışıklarını sonuna kadar kıstım. Artık tek ışık kaynağı kanepenin yanındaki apliğin soluk ışığıydı. Döndüğümde Aylin külotunu çıkarmış yüzünde muzip bir ifade ile parmağında sallıyordu.

Bu ilaç bir harikaydı. Aylin ise tek kelimeyle muhteşemdi… Kanepeye yatar gibi oturmuş, saçları çıplak memelerini çevreleyip beyazlıklarını daha da belirginleşmiş, elbisesi belinde toplanmış, bacakları açık beni bekliyordu. Cebimden telefonumu alarak soyunmaya başladım, eğilerek dilimi sırılsıklam amının açılmış yanakları arasından içeri soktum, derin iç çekişiyle inledi Aylin. Dilimi soktuğumda saçlarımdan tutmuş amına bastırıyordu beni sonra birden beni yukarı çekerek sikimi yakaladı ve amına doğru çekmeye başladı

Hepsini?sok?bana…?Ohhhh?hadi?sik?beni…?diye inliyordu.

Zamanı gelmişti Arkanı dön diye fısıldayarak kalçalarından tutarak çevirdim. Yavaşça amına sokmaya başladım Bir yandan da telefonumdan Bora’ya “Gel” diye mesaj atmaya çalışıyordum. Mesaj gidince. Telefondan video kaydına başladım ve telefonu abajura dayadım artık her detayı kaydedecekti. Aylin’i sikmeye başladım Aylin ağlar gibi bir sesle Ohhh sik beni sik sevgilim…becer beni diye inliyordu o sırada kapıdan giren Bora’yı gördüm çırılçıplaktı ve siki yay gibi karnına yapışmıştı, başımla gel işareti yapınca geldi, bir elimle yavaş işareti yaptım ve yanıma çağırdım sessizce geldi, Aylin’in içinden yavaşça çıktımve “Bu gece seni sabaha kadar sikeceğim sevgilim” dedim. Aylin “Sik bebeğim, sik

sevgilim sabaha kadar sik beni” diye inlerken Bora’ya hadi işareti verince Bora kalçalarından tutarak içine girdi Aylinin ve pompalamaya başladı Aylin “Oh oh ıhhhh” diye inliyordu.

Karımı başka bir erkeğin altında böyle inlemesi kanımı tutuşturuyordu. Patlayacak gibiydim. Bora hızlanmıştı sonuna kadar sokup çıkarıyordu, Aylin ise gelmek üzereydi, inlemelerinin sesi duvarlarda çınlıyordu ve birden gelmeye başladı bütün vücudu titriyor ağzından anlamsız sesler dökülüyordu, belini iyice kavislendirmiş arkasındaki siki taşaklarıyla almaya çalışıyor gibi vermişti kendini. Kanepenin üzerine çıkarak şaçlarından yakalayarak başını çevirdim ve diğer elimle sikimin başını açık duran dudaklarının arasından ağzına soktum. Dudakları bir vantuz gibi kapanmıştı sikimin üzerine.

Gözleri kaymıştı ağzında gidip gelmeye başladım Aylin o ara kendine gelmişti galiba çünkü gözleri şaşkınlıkla açılmaya başlamıştı ben ağzındaysam onu kim sikiyordu. Kafasını arkaya çevirmeye çalışıyordu ve Bora’yı gördü. O an gelmeye başladım döllerim dudaklarından dışarıya fışkırmaya başlamış ağzından aşağıya doğru akıyordu. Yine bana baktı eğilerek kendi döllerimle kaplı dudaklarına yumuldum ve onu öpmeye başladım bir yandan da meme uçlarını sıkmaya başlamıştım. Bora o sırada

“Ohhh bitirdin beni orospu” diye inleyerek gelmeye başlamıştı dölleri havada kavisler çizerek Aylin’in omuzlarına ve saçlarına kadar fışkırıyordu o an Aylin bir daha gelmeye başladı tir tir titriyor sarsılıyordu, Bora kalçalarına ve amına hafif tokatlar atıyor bir yandan da “hastayım senin götüne… orospu seni” diyordu bu laflar sanki Aylin’i daha da azdırıyordu Aylin bir orgazm tüneline girmiş gibiydi Bora’nın parmakları amına, götüne çarptıkça ard arda geliyordu dalgalar. Artık ben de sikmek istiyordum ortak orospumuzu yavaşça Aylin’in altına kaydım ve belinden bastırarak sikimin üzerine köküne kadar

oturttum bacakları hala titriyordu, pompalamaya başladım. Bora benim yerime geçerek Aylin’in ağzına verdi. Ben kucağımda sikerken o da yanıbaşımda ağzına veriyordu Aylin’in. Bora’nın aletinin Aylin’in ağzına giriş çıkışları aklımı almıştı, gelmek üzereydim birden Bora durdu. Ne olmuştu? Kafamı kaldırdığımda koridora doğru baktığını gördüm, kafamı çevirince bir de ne göreyim Burak çırılçıplak yanımızdaki sehpanın arkasında bize bakarak 31 çekiyordu, gözleri alkol ve ilaçtan yarı kapalıyıdı. Bora’ya döndüm ne yapayım der gibi bakıyordu ve bunların hepsi herhalde 1 saniye içinde oluyordu, bu noktada devam etmek dışında bir şey yapamazdım, artık oluruna bırakmak en doğrusuydu

-Tamam der gibi başımı salladım. Bora da rahatlamıştı eliyle kardeşini çağırdı Şimdi Aylin kucağımda sol yanındaki Bora’nın sikini emiyordu sağ tarafında ise Burak vardı, Burak’ın siki devasa boyutlardaydı, kalın ve uzun Aylin bunu alabilir miydi acaba diye düşünürken daha da hızlı bir şekilde pompalamaya başladığımı farkettim, heyecanlanmıştım. Aylin ise artık sayısını şaşırdığım Orgazmlarına yenisini eklemek üzereydi,

– Ahhh çok hoşuma gidiyor… Çok hoşuma gidiyor… Ohhhhhhh…sikin beni…”diye inliyordu Bora Aylin’i nazikçe çenesinden tutarak başını Burak’ın olduğu tarafa doğru çevirdi Aylin’in gözleri kapalıydı ve tam o sırada yeniden çığlık çığlığa gelmeye başladı ve sonra gözleri açıldı ve karşısında dev gibi duran Burak’ın o devasa sikini gördü, ben bir yandan gelmeye başlamak üzereydim bir yandan da ne yapacak diye düşünürken büyülenmiş gibi Aylin’in ağzını açışını ve o güzelim gül dudaklarının Burak’ın sikinin koca bir mantara benzeyen başına kapanışını seyrettim ve o anda haykırarak karımın içine boşalmaya başladım.

9 yıldır sikimi kere zar zor ağzına alan karım. Şimdi hiç tanımadığı bir adamın devasa sikini iştahla emiyor yalıyordu. Sikim hiç boşalmamışım gibi taş kadar sertleşmişti. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak seyretmeyi sürdürüyordum.?

?Aylin’in başı sürekli oynuyor, Burak’ın sikini ağzının derinliklerine alıp çıkarıyordu. Herifin yüzünde, ne kadar zevk almakta olduğunu açıkça belli eden bir ifade vardı. Başı hafifçe arkaya devrilmiş, gözlerini yarı kapatmıştı. İki eli, birer pençe gibi Aylin’in omuzlarını kavramıştı. Sonra kalçalarını ileri geri oynatmaya başladı. Artık sikini Aylin’in ağzına sokup çıkarıyor, onu ağzından adeta sikiyordu. Manzara müthişti.?

?Burak’ın belini getirmek üzere olduğu belliydi. Kalçalarının hareketleri giderek hızlanıyor, siki her bastırışında, Aylin’in ağzına biraz daha çok giriyordu.

?

?”Ohhh ağzın harika…”?dedi hırıldayan bir sesle.?”Hadi iyice em bakayım sikimi…?İyice em…?Ohh?şimdi fışkırtacağım ağzına…Gırtlağına fışkırtacağım?şimdi…?Ohh hadi yut şimdi…?Yut …”

?Kalçalarının titrediğini görebiliyordum. Sonra vücudu da kasılmaya başladı. Aynı anda Aylin’in boğazı da oynamaya başlamıştı. Tanrım, herif gerçekten de ağzında fışkırtıyor, o da büyük bir iştahla hepsini yutuyordu.

Aynı anda onun da bütün vücudu titremeye, sarsılmaya başlamıştı amı hala içindeki sikimi mengene gibi sıkıp sıkıp bırakıyordu. Burak’ın tohumları midesine inerken, o da belini getiriyordu.?

Burak yere çöküverdi, hepimiz nefes nefeseydik. Bora’da diğer yanıma oturdu. O hala dimdikti hala boşalmamıştı. Bir kanepede yanyana 3 çıplak adam ve kucağımda Aylin’le gerçeküstü bir tablo gibi görünüyorduk herhalde.

Aylin’in vücudu hala kasılmalarla geriliyordu, boynuna küçük küçük öpücükler kondurmaya başladım, kendine gelirken, yavaşça üzerimden yana doğru kaydırdım, Bora ve ikimizin arasına oturttum, elini bacaklarının arasına götürdü ve amını tuttu parmakları döllerimle kaplıydı dönüp Bora’ya baktı sonra bana ve yerde sırt üstü yatan Burak’a baktı ve döllerle kaplı parmaklarını klitorisinin üzerinde, kasıklarında gezdirmeye başladı dölleri her tarafına giderek büyüyen dairevi hareketlerle sürüyordu, Tanrım daha doymamıştı, nefesi yeniden hızlanmış, kendini okşarken gözleriyle hepimize davetkar, baştan çıkarıcı bakışlar atıyordu.

Sonra oturduğu yerden yere doğru kayarak elleri ve dizleri üzerinde durdu dönüp bize bir bakış atarak Burak’a doğru ilerlemeye başladı. İlerlerken belini kavislendirmiş kalçalarını bir kancık gibi havaya dikmiş çok seksi bir şekilde sağa sola sallayarak ilerliyordu. Yeniden sertleşmeye başlamıştım.

Şimdi Burak’ın yanına gelmişti karım eğilerek diliyle hafif hafif inikken bile kocaman olan siki yalıyordu, yanımda duran telefonumu alarak kaydetmeye başladım, bu geceyi sonuna kadar kaydetmeliydim. Burak’ın gözleri açılmıştı kolunu başının altına destek yapmış sikinin Aylin’in dudaklarının arasına girip çıkmasını seyrediyordu.

Bu arada Aylin, kelimenin tam anlamıyla harikalar yaratıyordu. Başını aşağı bastırdığında dudakları, neredeyse Burak’ın taşaklarına değiyordu. Başını kaldırdığında ağzından çıkan sikin boyu ise her hareketinde biraz daha uzuyordu. Hızla kalkıyordu Burak’ın siki. Sonra karım onu tümüyle ağzından çıkarttı. Şimdi dili, Burak’ın taşaklarından başlayıp sikin en tepesine kadar uzayan bir gezintiye çıkmıştı.?Arada da bana ve Bora’ya davetkar bakışlar atıyordu. Burak’ın siki artık bir kule gibi olmuştu Aylin bir eliyle koca siki kavrayarak Yüzü bize dönük bir şekilde Burak’ın üzerine oturdu, sonra köprü pozisyonu gibi ayaklarının üzerinde çömelerek Burak’ın o devasa sikini götünün deliğine dayadı ve bastırmaya başladı, canı yanıyor olmalıydı çünkü yüzü buruşmuştu ve dudaklarından iniltiler kaçıyordu ama hala kalçalarını sallayarak içine almaya çalışıyordu. İnanılmaz bir manzaraydı sevgili karım bir yabancının bayrak direği gibi sikini götüne sokabilmek için mücadele veriyordu.

Kalçaları iyice hızlanmıştı sağa sola çalkalayıp duruyordu birden ağzından derin bir

– AAAAAAHHhhhHhhhh çıktı ve o koca sikin üzerine olduğu gibi otuverdi karım, Burak’ın sikini götüne köküne kadar almıştı. Aynı anda tüm vücudu titremeye başladı tekrar. Uzunca süreden beri bu anı, götüne bir sikin girmesini bekleyerek iyice gerilmiş olmalıydı. Öyle ki, tüm gece boyunca defalarca belini getirmiş olmasına rağmen, sonunda istediğini elde edip, Burak’ın koca sikini götüne alınca kendini tutamamıştı. Vücudunun belden yukarı kısmını geri vermiş, iki elini, altında sırtüstü yatan Burak’ın iki yanında yere dayamış, bacaklarını alabildiğine açmıştı. Kalçaları Burak’ın kucağında dans ediyordu adeta. Eteği hala belindeydi. Vücudunu böyle geri atınca benimle Bora’nın gözleri önüne de tarifi imkansız bir manzara sergilemiş oluyordu. İkimiz de, Burak’ın sikinin karımın götüne sonuna kadar girdiğini, iri ve kıllı taşaklarının kendi bacaklarıyla Aylin’in kıçının o baştan çıkartıcı yuvarlakları arasına sıkışıp ezildiğini görebiliyorduk.

Ama ondan da daha müthiş bir manzara vardı gözlerimizin önünde. Karımın amı, susamış bir ağız gibi şişip açılmış, içine girecek siki bekler vaziyette, tam karşımızdaydı.? “Ahhh?hadi?gelin sikinizi?amıma?sok?şimdi…”?diye?yalvardı?Aylin, “Ohhh?hadi?gelin?şimdi sokun şimdi…?Ohhhh?hadi?…?Hadi?şimdi sokun …?Amımı da?sikin…”?

Allahım ellerim titriyordu çekim yaparken bu en çılgın hayallerimin bile ötesinde bir çılgınlıktı. Zevkten bayılacak gibi hissediyordum bu manzaraya baktıkça. Bora, hemen yere, karımın bacaklarının arasına diz çöktü. Dizlerini, alttaki kardeşinin bacaklarının iki yanında, yere dayamıştı. Daha iyi görebilmek için biraz yaklaştım. Aylin, şehvetten yarı kapanmış gözlerle, kasıklarının bir kaç santim ötesinde dimdik ve tüm devasalığıyla sallanan siki seyrediyordu. Bu arada sakin de duramıyordu tabii. Kalçaları altındaki Burak’ın kucağında, sağa sola kıvranıyor, çalkalanıyordu. Küçük götünün Burak’ın sikini ne hale getirdiğini tahmin edebiliyordum. Sonra Bora sağ eliyle sikini tutup, başını, karımın amının iyice aralık duran dudaklarının arasına soktu. Kalçaları bir anda ve sanki hayvani bir hırsla ileri gittiler.

Tek harekette, dibine kadar geçirmişti herif.?

?- “Immmmhhhhh….”?diye?inledi?Aylin, “Ohhh?sok?bana…?Hepsini?sok?bana…?Ohhhh?hadi?sik?beni…?Ohhh?hadi?ikiniz?de?sikin?beni…?İkiniz?birden?sikin?beni… Hem?amımdan, hem?götümden?sikin?beni…? Ohhhhh….?Immmhhhhh…”?

?Bir anda üçü birden hareketlendiler. Burak alttan, Bora üstten pompalamaya başlamışlardı. İki yabancının kocaman sikleri, karımın amına, götüne girip çıkıyordu artık. İnanılmayacak kadar çok tahrik olmuştum.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

KAYIT-I Sinem-4:

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

KAYIT-I Sinem-4:

Bu yazacağım Sinem-4 değil aslında, 3’ün 2’si.. illa üçün birini isterim diyorsanız ? onu da şurada bulabilirsiniz:

http://xhamster.com/user/GloriousXXX/posts/426368.html

biz devam edelim..

Şehirde bize ait bir gün geçiririz diye çıktığımız yol, Sinem’in de benim de rahat durmamamız nedeniyle daha minibüste günün ilk orgazmıyla, üstüne de sağ el başparmağımın daha benim girmemiş olduğum bir yere girmesiyle garip bir şekil almıştı.. Yolun geri kalanında uslu durduk, 15-20 dk içinde de merkeze indik..

Önce Sinem’in dersane işini halletmeye gittik.. Kayıt yaptılar ama sınavın bugün olmadığını, kayıtlar kapandıktan sonra sınav için haber vereceklerini söylediler.. Sevindim, çünkü öğlene kadar sınav zamanı yazmıştık kafamızda; şimdi bütün bir gün bizimdi… Ben direkt bizim eve gideriz diye düşünürken; her türk kızı gibi Sinem de çok vaktimiz olduğunu, biraz alışveriş yapmak ve özellikle bikini almak istediğini söyledi. Onu o zaman yeni açılmış, hatta şehrin muhtemelen ilk AVM sine bıraktım, işini bitirince beni kız lisesi civarında kışın takıldığım sahipleriyle kanka olduğumuz kafelerin kimi arkadaşlarımın olduğu caddede bulabileceğini söyledim. Öylece ayrıldık..

Tabi yaz ortası olduğu için kendi arkadaşlarımdan bir Allahın kulunu göremedim. Yine de dersane kaydı vs. için o civara gelmiş bir iki tanıdıkla sohbet ederek; yine o civardaki bir müzik mağazasında çalışan bir arkadaşa yalakalık yapıp yeni çıkan CD’lerden sevdiğim bazı şarkıları kasede çektirerek vakit öldürdüm ve çok fazla bekletmeden Sinem’in elinde 2-3 çantayla geldiğini, cadde orasında yürüyerek arandığını (beni) gördüm.. Yanına gittim, merak içerisindeki gözleri beni görünce ışıl ışıl parladı birden (yalan.. yani muhtemelen doğrudur da bizzat görmedim, güneş gözlüğü takıyordu). Dudak-yanak karışık ama kesinlikle ıslak bir öpücük aldım; bir şey içmek isteyip istemediğini sordum. Hafif sarılarak ve bedenini yandan bana yaslayarak kulağıma: “aşkım çok güzel şeyler aldım, bir an evvel giyip sana göstermem lazım, Gima’dan (bilir mirsiniz Gima’yı?) içecek – atıştıracak bir şeyler alalım, hiç oturmadan size gidelim” diye fısıldadı.. Alla’m! Dedim içimden ve dediğini yapıp elde poşetler evin yolunu tuttuk..

Mahalle neredeyse bomboştu. Hiçbir teyze-hanım’a yakalanmadan apartmana girdik; Sinem önce ben arkada bizim kata çıktık; allahım minicik tenisçi eteğiyle aşağıdan nasıl güzel görünüyordu öyle.. daha evin kapısına gelmeden o yorgunluğa rağmen tahrik olmaya başlamıştım.. Evin kapısına geldiğimizde babama küfürler saydırmaya başladım. Tamam, yazın 3 ay yokuz da, siktimin kapısındaki bütün kilitleri 8 defa çevirmesen olmaz mı be amk! Zorlukla attık kendimizi içeri… Neyse..

Aldıklarımızı dolaba yerleştirdim, bu sırada Sinem duşa gireceğini söyledi ve peşinden gelmememi tembihledi.. Fark ettim ki ben de kokuyordum, bari ben de annemlerin banyosunda bir duş alayım dedim, giderken ana banyonun kapsısının deliğinden Sinem’imi dikizlemek için gözümü yanaştırdım; evde elektrikli şofben olduğu ve hazırda sıcak su olmadığından soğuk suyla kütür kütür olduğunu tahmin ettiğim göğüslerini görmeyi umarken, muhtemelen kapının arkasına asılmış bir havlu yüzünden bir bok göremedim ? ve annemlerin odaya devam ettim… duşumu aldım, kendi yatak odama geçtiğimde ana banyodan fön makinesinin sesi geliyordu.. hiç don olayına girmeden penye bir pijama geçirdim altıma; buzdolabından biri esk**en kalmış buz gibi olmak üzere iki bira kaptım; iki bardağa karıştırarak döktüm, bir de cips paketini tas gibi bi zımbırtıya boca edip salona gittim, çektirdiğim taze kasedi esk**en moda olan eşek ölüsü müzik setine taktım, yerime oturdum, aşkımı beklemeye başladım…

O arada Sinem banyodan çıktı.. salona geldi bir havluya sarınmış şekilde.. başdöndürücü görünüyordu.. kıç kadar havlu, memelerinin yarısını ve bacaklarının tamamını açıkta bırakmış; saçları omuzlarından aşağı dökülüyor.. artık nasıl baktıysam gülümsedi: “ sen hiç doymaz mısın asşkım ya!” diye başarısız bir naz denemesinde bulundu, kollarımı açtım oturduğum yerde, gel bakalım işareti yaptım.. “ı-ıh! Şimdi gelmem, aşkıma aldıklarımı giymem lazım” diye kendi etrafında döndü.. bacaklarını kapatamayan havlunun, kıçının da birazını dışarıda bırakmakta olduğu anlaşıldı ? arkası bana dönük havlusunu açtı.. bir dansçı gibi havada yarım tur dönerek bana açılış şovunu tamamladı.. İnsanın nefesini kesen bir görüntüydü karşımdaki.. bilmediğim bir şey değildi aslında ama her defasında ilk kez görüyormuş gibi heyecanlandırıyordu beni.. tam yerimden kalkma hamlesi yapıyordum ki “dur!” dedi.. “gelme.. sen biranı iç.. bekle.. ben geleceğim..” Sonra direkt arkaya gidecekken vazgeçti, döndü yanıma geldi.. bardağından bir büyük yudum bira aldı, sesli yutkundu.. elimdeki sigaradan bir fırt çekti.. cipsten bir tanesini ağzına attı.. üzerime eğildi.. cipsin yarısı dışarıda şekilde dudaklarıma yaklaştı.. hem beni hem iki ağza paylaştırdığı cipsi çiğnedi kısa bir süre.. paralize olmuş gibiydim, “dur” demişti ya, o andan itibaren tek bir hareket yapamadım resmen, uyuştum sanki.. gülümsedi gözlerimin içine.. Sonra kalktı, arka odaya doğru uzaklaştı…

Arka odada poşetler hışırdadı, paketler yırtıldı.. Bir yandan da sesi uzaktan gelerek anlatmaya başladı.. “Benim bikinilerimi biliyorsun aşkım” dedi.. “Üç tip bikini üstü vardır ve ben genelde en kapalı ve orta kapalı olandan alırım.. zaten göğüslerim büyük olduğundan biri normal biri de açık olur ben takınca; ama düşündüm, zaten bir aydır sadece aşkımla denizin ortasında giyiyorum, onu da fazla giydiğim söylenemez” sesi yaklaşıyordu sanki, veya ben aşırı konsantre olduğumdan daha iyi duyuyordum… “o yüzden dedim ki kendime: Sinem, eğer o çok açık ve seksi üçgen bikinileri giyeceksen, o sene bu sene olmalı.. ve gittim bir tane üçgen aldım” bu sırada sesi artı gerçekten yaklaşıyordu.. “bakalım aşkım beğenecek mi” diyerek girdi salona..

Beynim sıvı olsa burnumdan aşağı akardı herhalde o an.. En ablak halimle bakakaldım.. Ben o güne kadar “en güzel bikini, çıkarılıp kenara konmuş olandır” kuralına inanmıştım ama bunlar bambaşkaydı yav.. haftalardır güneşi her tarafına kesintisiz alan bir ten.. sütun gibi bacaklar.. tam birleştikleri yerde olabildiğince küçük ve sadece pornografik bölgeyi kapatan lacivert bir slip.. üstünde kısmen eski altın beyaz/pembe kaşırık çizgisi… neredeyse gram yağ olmayan taze bir göbek.. sararmış kısacık parlayan tüyler.. sonra kocaman ama dimdik ve dışarı da taşmamış göğüsleri, ortalarında yine lacivert iki üçgen… altın da üstün de ipleri beyaz.. sonra arkasını döndü.. bu bambaşka bir seyir zevki.. taş gibi bir popo.. bikin aslında o kadar açık değil ama hafif içeri itelenmiş ? sırtı yine güneşten fazlasıyla almış hakkını, tam ortada da aşağıya doğru sanki yolu işaret eden fosforlu ama belli belirsiz sapsarı tüyleri… “Beğendin mi?” diye sormadı, gerek yoktu zaten, “Windows faced to a problem and has to shot down” modunda bakıyordum.. “Bu bikinim.. şimdi de aşkımın sürprizi” diyerek yine arkaya gitti..

Döndüğünde saçlarını iki yandan göğüslerinin üstüne indirmiş, çünkü üstte bir şey yok.. Altında ise “yavruağzı bir şey yok”.. Yani bir renk var, oradan giydiği şeyin yavruağzı olduğunu anlıyoruz ama, sanki aynı zamanda hiçbir şey yok da gibi.. bişey giymemiş de pastel kalemle renk çizmiş gibi ? artık buna nasıl baktıysam, içinden “ tamam, beyni yandı salağımın!” diye düşünmüş olmalı ki hiçbirşey sormadan yanıma geldi.. kucağıma ata biner gibi oturdu.. elimdeki birayı sehpaya koydu, sigaramdan bir fırt çekip söndürdü.. boynuma eğilip göğüslerini vücuduma dayayıp beni “yemeye” başladı, tıpkı ilk akşamlar benim ona yaptığım gibi… Sabah sabah içtiğim biradan mıdır nedir, uyuştum sanki bir anda.. ellerimi zorlukla kalçalarına atıp ben de onun boynuna, mis gibi kokan saçlarının arasından ulaştım, kıvır kıvır saçların arasından vücuduna geçmiş su damlalarını teker teker öpmeye başladım.. oradan çenesine geçtim, kafasını arkaya kaldırdı.. iki göğsünün arasında doğru inmeye başladım öperek.. kollarıyla beni kendine çekmeye başladı boğmak ister gibi.. bu sırada altta benim ufaklık artık büyüklük olma yolundaydı… Kendimi zorlayarak “ annemlerin yatağına gidelim mi aşkım?” dedim.. “hadi” dedi sanki sormamı bekler gibi..

Birbirimize dayanarak, birbirimizi duvardan duvara vurup ufak taarruzlar yaparak, yaklaşık 10 dakikada falan gittik 20-25 metre yolu.. sonunda odaya vardık, önce o girdi, geri geri giderken beni kendisiyle birlikte çekti.. yatağa varınca birlikte devrildik üstüne… tam hayal ettiğim gibiydi.. sevgilimin güneşte yanmış teni, bembeyaz çarşafın içine gömülmüş.. üstünde ben.. Dudaklarına tıpkı onun beni öpmesi gibi iştahla yapıştım bu defa.. bacaklarını hafif araladım, araya sızdım… bir yandan boynunu kulak memesini öperken, aşağıda da artık son şeklini almış, ereksiyon sınırlarını zorlamakta olan erkekliğimle o varla yok arası tangamsı şeyin ve pijamamın üstünden aşkımın ıslaklığına bastırmaya başladım… Sinem de elini ikimizin göbekleri arasından soktu, sonra pijamamın içine girdi, sertliği kavradı; memnun olmuş olmalı ki eliyle pijamamın dışına sıyırdı ufaklığı, sonra bir ayağını pijamamın kenarına taktı, çekiştirerek dizime kadar indirdi sanki tek kumaş yeter” der gibiydi.. Çok aktifti ve çok da hoşuma gidiyordu bu davranışı.. hemen biraz daha aşağıya kaydım; bu defa göğüsleri çenemde dilimde burnumda yüzümde (eşek kadar olunca doğal olarak her yerimde yani) bu sırada kemik gibi skim yerine en alt kaburga kemiğimle bastırdım ıslağına.. farkı fark etmediğine emindim Sinem’imin ?

Skimi yatağa ritmik hareketlerle bastırarak o seviyede kalmaya çalışıyordum.. biraz daha gittim, göbeğindeki tüyleri neredeyse teker teker selamlayarak indim aşağı.. Sinem elleriyle başımı aşağı bastırıyordu, bir an evvel hedefime gitmemi istiyordu sanırım.. nazlanmadım tabiî ki.. yavruağzı şeyi altımdaki yavrunun bedeninden aşağı çekerken eşzamanlı olarak ben de aşağı kaydım, aşkımın bir bacağını yukarı kırmasından mesajı alarak tangamsıyı bacağından sıyırdım attım, diğer bacağını da biraz aralamasıyla daldım sıcaklığına..

Çok güzel görünüyordu bembeyaz tenin bir anda pembeleşmesi, sonra kabarması.. sonra ikiye ayrılması.. açıklık başlar başlamaz bu defa kıpkırmızı olmuş hatta morarmış bir tepenin kalp gibi atması, sonra ondan aşağıya doğru tekrar ikiye ayrılma ve her dil hareketinde sevgilimi titreten giriş bölgesi… dilime dudağımla dişimle, herşeyimle saldırdım, bir anda kasılarak bacaklarını kapattı, kulaklarım duymaz oldu ama sanırım yine yaradanıyla bir diyalog haline geçti.. o kapatınca ben daha da kuvvetli bastırdım n’aapıp edip burnum dudaklarım ve çenem şeklinde heryerinden deli zevk aldığı 5-6 santimlik bölgeye sığdım.. Sonra bacaklarını dizlerinin içinden tutup zorla iki yana açtım önüme açılan çiçeği önce zevkle seyrettim biraz.. Bu sırada Sinem devam etmem konusunda resmen tersleyerek emir verdi, kafamı aşağı bastırdı.. “Tamam yav, alla alla!” diyerek gömdüm kafamı yeniden…

Yaklaşık bi 5 dk falan bu şekilde devam ettim.. bacaklarını iyice karnına yapıştırdım, iki yana açarak yapıştırınca sevgilimin bütün delikleri dilimin ucuna geldi.. o anı şöyle betimlemek doğru olur sanırım: Sinem bir kukla, dilim-çenem-burnum da kuklacının eli.. sanki Sinemi yüzüme takmışım; dilim deliğinin içine dokunduğunda beli havaya kalkıyor; burnum klitorisine sürtünce bir inleme çıkıyor.. çenem pembe arka deliğini zorlayınca elleri başıma yapışıyor saçlarımı sıkıştırıyor.. her hareketime biz haz tepkisi alıyorum… Aldığım her tepkiyle Sinem’den 1.5 metre uzaktaki aletim kendince kasılıyor, titriyor, zirveye doğru koşuyorum yani… tabi bunda asıl rol sürekli skimi sürttüğüm pikenin pütürlü döşemesindeydi..

Sinem’i durduramayacağıma göre (ağzıma sıçar yani o an kessem o da beni keser) kendimi durdurmanın bir yolunu düşündüm, ve buldum veya buldum sandım.. Sinem’i kaldırdım, öperek yatağın baş tarafına çevirdim.. yastığın oraya doğru okşaya okşaya diz üzerinde iteledim.. bu sırada sikim de bacak arasından sürtüyor tabi.. Yatağın başına iyice yaklaşınca omuzlarından tutup kaldırdım ve duvara dayadım.. hemen ardından da başım bacak arasına girecek şekilde sırtüstü yattım yatağa; dudaklarımla kızın dudakları(!) arasında mesafe kalınca onu da yastığı altıma çekerek hallettim ve eğlence başladı yine..

Sinem bayıldı bu yeni pozisyona, yüzü ve göğüsleri soğuk duvara yapışmış, ben aşağıdan dilimi dudağımı burnumu her şeyimi kullanıyorum, yukarıdan serinlik aşağıdan ateş geliyor, ellerimle de iki yandan göğüslerine uzandığımda pozisyon tamamlandı.. o şekilde koşturmadan yükselmeye başladık ufak ufak.. Neden sonra Sinem kendini hafif arkaya atarak kollarıyla yataktan destek alarak tamamen yüzümün üstüne oturmayı denedi; bu denemesinden aldığı sonuç hoşuna gitti ki sesleri artmaya, nefes alışverişi hızlanmaya başladı.. Ben de iyi durumdayım, sikim dimdik, her an emrime amade. Ama bir yere değmiyor sürtmüyor, başkaca bir uyaran yok, kendi kendine güvey olmuyor yani.. derken sinem önce biraz daha geri kaykıldı, saçları sütunuma çarpmaya başladı, hemen ardından da kendini olduğu gibi üstüme bıraktı ve tam olarak ensesi civarında bir yerdeki kabarıklığa deyince, unuttuğu şeyi hatırladı haspam.. Önce mekik çekme pozisyonu gibi ellerini başının arkasına alarak sıkıca tuttu, sonra bir taraftan sikimi çekiştirip diğer taraftan kafasını çevirerek dudaklarının ucuna getirmeye çalıştı.. kafası 180 derece dönemediği, sikim de çekiştirince araba anteni gibi yarım metre uzamadığı için boşa gitti tabi bu çabala, ya ağzı dudağıma yetişemiyor ya da kukusu benim kapsama alanımdan çıkıyor.. Gülmeyin, kızın 69’dan haberi yok henüz, deneme yanılma, daha çok yanılma halinde…

“Dur” dedim içimden.. “Ben senin derdinin dermanını biliyorum, sadece ben de değil, milyonlarca insan yüzyıllardır biliyor bu kutsal numarayı amk azgın cahili seni ?” bacaklarından tuttum, sola doğru çevirdim, güreşteki çırpma hareketine benzer bir çabuklukla şak diye çevirdim, bir anda duvara domalmış şekilde skimi ağzında kendi amını da benim dudaklarımda bulunca şaşırdı, keşif yapmış gibi sevindi.. “Vay!” Dedi.. “Vay ya!” dedim içimden.. Neyse… boy farkından doğan ve boyunumun tutulması ile neticelenebilecek sürekli stens halime de yastığı yatak başına doğru biraz kaldırıp, sinemin ayaklarını yatak başına dayayarak aştım.. Cuk oturduk birbirimize.. İşte o anki manzarayı tahmin edersiniz… yalanmaktan iki yana menekşe yaprağı gibi açılmış siyah dudaklar, içerisinde gerilince ortaya çıkmış pembe kapalı delik, hemen üzerinde çevresinde 3-5 tüyle daha koyu pembe bir delik daha ve üzerinde başparmağım… Yumuldum aşırı bir iştahla.. Sinem de benimkine tabi.. Bir eliyle skimi sıvazlıyor, bir eli koçtaşlarımı avuçluyor, skimin başı ağzında, çevresinde de dili geziyor..

Bu şekilde biraz devam edip Sinem inlemeye ben de ufaktan kasılmaya başladığımda, artık level atlamanın günü şanına yakışır bir hareket olacağını düşündüm ve başparmağımı 5 dakikadır baskı yapıp yumuşatıp ıslattığı ve zaten ilk darbeyi 2-3 saat önce yemiş bulunan göt deliğine kaydırdım usulca.. hiçbir rahatsızlık belirtisi vermeden, burnundan sesli nefes alarak küçücük ısırdı sikimi… bu sırada kukusunu yalamayı da kesmedim, küçük küçük oynatarak baş parmağımın yaklaşık skimin başı genişliğindeki dibi girene kadar iteledim.. sonra geri çektim, bir seferde yeniden soktum… yine inledi.. geri çektim, işaret parmağımı soktum.. geri çektim ve işaret parmağımla orta parmağımı birlikte soktum bu sefer.. şimdi biraz canı yandı işte ?

Artık ne olacaksa olsun mantığına büründüm, sikimi sokamadığım yere parmağımı sokmaya devam etmek istemedim. “Aşkım” dedim, “içine girmek istiyorum artık”.. bana döndü, küçük masum kız oldu yine; “canımı yakmazsın dimi?” dedi.. Sevinçten mi, duygusallaştım diye mi bilmiyorum ama ağlamak üzereydim..

İnsan bilmediği şeyden korkar ya, kafasında uzun süre düşünüp korkup vazgeçmesinden önce götüne girmem lazımdı.. O yüzden hemen bozdum 69’u.. yatak başı ve duvar karşımına sevgilimin onlara domalışını bozmamaya dikkat ederek sırtımla tırmandım.. Hemen aşkımın belinden tuttum.. biraz ileri itip kendime yer açtım.. Bu sırada teskin ve cesaretinden dolayı takdir edici kim şükürler de içeren saçma sapan cümle denemelerinde de bulunuyordum ama tam hatırlamıyorum şimdi ne dediğimi..

Önceki sınırlı deneyimimden, bu işin alıştıra alıştıra yapılmasının pek mümkün olmadığını biliyordum (aslında daha çok başkalarının deneyimlerinden duyuyordum desem daha doğru olur) hem zaten bir alıştırma lazımsa eğer, bunu son 15 dakikadır ben yapmamışsam kimse yapmamıştır.. Gerçekten de ideal andaydık.. Skim zaten ta koçtaş şubelerinin ucuna kadar Sinem tükürüğüne bulanmıştı. Sinemin götü de hem yaklaşık eşit kalınlığa açılmıştı ve benim vücud sıvıma bulanmıştı.. Hiç gevelemeden, bir elimle belinden tutup aşağı bastırdım, Sinem tam bir bend-over haline gelir gelmez, ilk halinden biraz daha açık durumdaki götüne dayayıp aynı anda Sinemi kendime çekerek “saldım içeri kobrayı” (hahaha! Ulan hep şu cümleyi kurmayı istemişimdir..)

-AŞKIMMM! NAAPTIN!!! diye gerçek bir çığlık attı Sinem ve öncekilerin çığlık mığlık olmadığını, çığlıklarla orgazm olduğunu sandığım anların miyavlamadan öteye geçmediğini de ispatladı bana…

-Ne? Nasıl? Ya işte! Faşan gibi bir şeyler gevelerken… içimden de “hay amk çok mu acıdı acaba, yavaş mı girseydim?” diye kendimle kavga ederken:

-AŞKIM AMA ARKAMA SOKTUN?!? diye şarladı…

O an yaklaşık 0,69 saniyede kafamdan 6-7 a4 sayfası dolduracak kadar düşünce geçmiştir.. bir yandan kafamda flashback yapıp “ben ne dedim o ne dedi” diğer yandan duyduğum şeyi gerçekten duymuş olduğum mu yoksa götümden mi uydurduğum, neyi yanlış anlamış olabileceğim.. yiğitliğe bok sürmeden bir cevap üretme çabası vs.vs.vs. takdir edersiniz ki beyin de o sırada fazla kan almıyor kalpten…

Anladım ki ben Sinem’e “içine girmek istiyorum artık” dediğimde o bunu bekaretini almak istemem şeklinde yorumlamış ve o anın gazıyla ciddi ciddi kızlığını bana vermeye hazırmış-ki evet demiş.. Bense kastettiğim soruya olumlu cevap almanın coşkusuyla daha ötesini düşünmemişim bile (o kadar salağım).

– Bebeğm.. eee.. önce bunu yapsam diye düşündüm.. canın acıdı mı bitanem.. dur hemen çıkartıp amına sokarım (demedim tabi bunu).. falan şeklinde gevelerken, bir anda noolduysa beynim son gücüyle çok da kral bir cümle kurdu: “Onu yaparken gözlerine bakmak istiyorum!”

Sinem bana döndü.. “Seni çok seviyorum erkeğim!” dedi.. erkeğim kısmı pek yakışmadı ama bütünü çok güzeldi cümlenin.. Bu arada hâla içindeydim, ereksiyonum hafif sekteye uğramıştı ama hala sımsıkı sarılıyordu çevresi.. bir de atış vardı, sanırım kalbine kadar sokmuştum ? şaka tabi ama giriş kısmı kalp gibi atıyordu.. “devam et” dedi, “sonra senin dediğin gibi yaparız..”.. konuya ben de az biraz yabancı isem de artık piston gibi pompalayarak başlayamayacağıma kani olmuştum. Önce biraz üstüne kaykıldım.. sonra biraz geri çekilip tekrar soktum.. sonra bir daha.. sonra neredeyse tamamen çıkacak kadar geri ve bir daha.. bu sırada inlemeye başladı.. zevk inlemelerinden biraz farklıydı tabi, bu defa acı da vardı işin içinde.. Sinemi kendime çekip elimi kalçasının yanından içeri soktum ve kızlığıyla oynamaya başladım… bu işleri biraz kolaylaştırdı.. “canın acıyor mu aşkım” diye sordum, ı-ıh gibi bir ses çıktı ama acıdan mı “hayır” demek için mi, tam anlamadım… bu sırada kendimi ve Sinemi yatak başına kadar geri götürüp, ben sabit olacak şekilde onu çekip itmeye başladım.. hızlandık.. hızlandık ama deliğinin darlığı hiç değişmedi, çok da yabancı bir duyguydu.. Sinem kafasını yatağa gömdü.. boşta kalan eliyle aradan uzanıp hem benim taşaklarımla hem kendi amıyla oynamaya başladı.. bu şekilde daha çok zevk almaya başladı (veya hiç almıyorken az da olsa almaya artık hangisiyse)… Yavaş yavaş uçmaya başladım.. Sinemi hareket ettirerek ulaşacağım maksimum hıza varınca biraz ileri itip kendim girip çıkmaya başladım yine.. Sinem’in inlemeleri çığlıklara (çakma çığlık olan) dönüştü.. hareketler sesler bibirine karışmaya başladı.. alnımdan vücudumdan ter damlamaya başladı etrafa.. bir defa daha gittim.. sanki bir anda akşam oldu… gözüm mü karardı… bir daha gittim.. saçma bir sözü kadınım diye bitirdiğimi fark ettim.. bir daha vurdum, sadece a-a-a! Diyebildim.. Bir vuruş daha ve artık ben de Sinem gibi yaradanımla sohbete başladım.. Sonra hepsi bir anda bitti.. nükleer patlama gibi zaman durdu sanki.. ağzım açık ama ses çıkmıyor.. göğsüm inip kalkıyor ama nefes almıyorum.. sabitim ama sanki 18 bin devir çeviren bir makine var içimde.. öyle kaldım… belimden bir yerden sikimin ucuna kadar yakan bir şey geçti sanki.. fışkırmaya, ama sanki daha 2-3 saat önce sabah minibüste boşalmış gibi değil de, ömrüm boyunca sperm biriktirmişim gibi fışkırmaya başladım.. bütün benliğim Sinem’in içine aktı.. devrildim üstüne…

Gözlerimi açtım, nedense kapattığımın bile farkında değildim.. Aynı anda Sinem’in de sesini duydum, bir cümlenin ortasından itibaren duydum: “…yor!” dedi.. “Yor!” diye bir cümle kurulmasının saçmalığını düşünürken tamamını tekrar etti bu defa: “Aşkım canım yanıyor!” parmaklarımı nasıl geçirmişsem beline, 10 tırnağım istisnasız girmiş içine, yana devrildim.. avizeye bakarak daha önce hiç nefes almamış gibi nefes almaya başladım yeniden.. Sinem bir süre kıçı bana dönük yan yattı, sonra yüzünü bana döndü bu defa, o da nefes nefese ve su içindeydi…

-“Nasıldı” dedi.. tam aynısını ben soracakken…

-“Muhteşemdi” diyebildim önce.. sonra ufak ufak baştaki yanlış anlaşılma aklıma geldi ve olurunu almışken fikir değiştirmesin diye yarı-gaz yarı-gerçek ekledim:

-“Gerçekten içine girip ikimizin de bu şekilde boşaldığını da görmek istiyorum bugün..”

Bana baktı.. dibime sokuldu.. “Senin için nasıldı?” diye sordum nihayet Allahın öküzü olarak..

-Başta biraz canım yandı, sonra güzeldi.. sen kukumla ve ben kendimle oynarkenki hali çok güzeldi neredeyse boşalacaktım.. sonra sen fazla hızlanınca yeniden canım yandı, söyledim ama duymadın.. sonra da boşaldın… hemen boşaldın Allahtan” dedi..

Kollarıma aldım, sıktım, saf kokusunu çektim içime.. “seni hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum dedim”.. derim tabi göt verdi kız neticede..

“ben de seni çok seviyorum, her şeyi senle yapmak istiyorum, senden başka kimse olmasın hayatımda, sana çok aşığım” dedi, kedigillerin kullandığı ses tonuyla.. daha sıkı sarıldım.. O an ağlamak üzereydim sevinçten.. Bu sözü bundan 2 yıl sonra bir akşam çok acı bir şekilde hatırlayacağımı bilmiyordum tabi o an.. Neyse.. Öyle kaldık.. uyuduk bi bir saat kadar..

O günün öğleden sonrası ve hatta akşam üzerisi bir sonraki yazıya.. tahmin edeceğiniz gibi büyük gün.. esenkalın..

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Arkadaşımın karisi-8

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Arkadaşımın karisi-8
Merhaba daha önceki whatsapp yazısmà serisine devam ediyorum.
Tüm yazılanlar gerçek. Kimse uydurma olduğunu dusunmesin. Önceki yazismalarida okuyup yorum yapabilirsiniz.

..Günaydın
Günaydın askimm
..Napıyosun sevgilim
Calismaya çalışıyorum sevgilim
Sen napiyosun askim
..Ben dee aynı
Calismayalim
Seviselim o zaman
..Süper
Hatta sikişelimm
..Oyyy
Karım olsaydın. Beraber porno izlerdik. Begendigimiz pozlari uygulardik. .sen çok begendigin yarraklari bana gösterirdin.
Tv de porno açık sen sikisini begendigin erkekleri düşünüp bana sikilirdin..ben de benden daha iyi olan sikicilerin siktigi gibi seni sikmeye calisirdim
..Evettttt aşkım yaaa
Ama güzel sikilirdin var yaa
Her poza girerdin. Bi de azgın azgın kudurur bagirirdin. Ufff ne sikişirdij
..Aynennn erkeğimmm
Genc Bi cocuk bulurdum arada…eve getirirdim. Sen begenirsen seni siktirirdim ona.herkesten gizli bi seks hayatımız daha olurdu..senede 2-3 defa grup yapardikk
..Ohhh
Mesela düşünsene. .isyerine bi cocuk başlıyo. Çocuğu hemen begeniyosun. Sohbeti kuruyosun. Bana resimlerini atıyorsun. Çocuk da sana takiliyo. Devamlı yanına gelip oyalaniyo. Aranızdan su sizmiyo
Hatta sen arada samimi selfiler çekip bana atiyosun. Yeni sikicimi buldum galiba diyosun bana..
Çocuk stajyer olduğu için rahat işyerinde. Herkes sana yardım ediyo saniyo.
Kaç yaşında olsun mesela en küçük ??
..20
Çocukla çok samimisin artık. .senin kocandan sıkıldığını da biliyo çocuk. Ara sıra dekolte yada cesur pozlarini da gösterince çocuk bu karıyı sikmem lazım diye düşünmeye başlıyo
Bi gün bana diyosunki. Aşkım çok azginim. Artık dayanamıyorum. Bu çocukla aksam içmeye gidicez. Sonrasında o da isterse siktiricem kendimi .zaten çok merak ediyorum aletini diyosun.
Sonra ??
..Hazırlanıyo karın en seksi çamaşırını giyip misler gibi kokarak çocukla barda buluşuyoruz..artık o kadar samimiyizki beğendiğimiz kişileri birbirimize gösteriyoruz seksten pozisyondan konuşuyoruz..ilerleyen saatlerde alkolünde etkisiyle iyice sapıtıyoruz..birbirimizi okşamaya başlıyoruz..kulağıma bişeyler söykerken kulak mememi yalıyo boynuma enseme öpücük konduruyoo..bu beni iyice delirtiyo..masa altından bende elimi sikine atıyorumm..nasıl oynuyorum nasıl dimdik yapıyıyorummm..elimden çekip bardan çıkartıyo beni..arabanın arka koltuğuna geçiyoruz..eteğimi sıvazlayıp stringimi indiriyo dizlerime kadar. Amcığımı okşuyo dudaklarını sıkıyo parmağını sokup sokup çıkarıp sulandırıyoo..ayaklarımı boynuna alıp nasıl çat çat sokuyo yarrağını içimee..dayanamayıp erkenden boşalıyo büyük bi hazla..bu gece böyle bitmemeli daha uzun süreli sikişmeliyiz diyo..beni evine götürüyo her şekilde sabaha kadar sikip sikip boşalıp beni de boşaltıyoo
Offf OFF superrrrr
Olursa böyle bi cocuk..sikici adayı siktircekmisin kendiniiii
..Bilmemmmm
Siktir askimmm. .yaşa bunu. .kendini bırak ..kocan olarak senden istiyorum bunuu
Düşünsene genç bi yarraktan aldığın zevkiiiii.uff diyorum.dayanamayip defalarca verirsin veee hayat çok daha zevkli olurrrrr
Ben de sikerim seni arada…ertan ben ve başka bi cocuk..4 tane sikicin olur..ne süper yaaaaa
..Ohhhhhhhh…mmmm
Çok azginimmmmm
Senle yazisirken bile kulodum islaniyooo
..Ohhhh yerim…mmmm
Yersin tabi azgın amciklim
Reglin bitsin artık çılgınca seyler yapmaya başlayalım.
FREE dolaşmaya başla yada mesela araba kullanirken memelerini açtircam sana
Veya tenha biyerde acikhavada comelip cisini yaparken resim cektircemm
..Oyyyyy
Tabi sen hiçbirini yapmicaksin. Götunde devamli birileri. Seni rahat birakmicak
?
..Offf yaaaa offf

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

rus escort şişli escort bahçelievler escort escort ankara erotik film izle izmir escort izmir escort izmir escort kocaeli esgort kocaeli escort kocaeli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti mecidiyeköy escort şişli escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort beylikdüzü escort bakırköy escort taksim escort escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan sincan escort otele gelen escort porno porno bahçeşehir escort eryaman escort demetevler escort hurilerim.com kuşadası escort bayan Escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri etlik escort bursa escort Hacklink Hacklink panel Hacklink bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort görükle escort antalya escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti linkegit erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort Antalya escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com güvenilir bahis bornova escort balçova escort mersin escort